Cyfrifon

P’un ai ydych yn unig fasnachwr, partneriaeth neu gwmni cyfyngedig, rhaid paratoi cyfrifon diwedd blwyddyn naill ai ar gyfer eich ffurflen treth incwm personol neu ar gyfer Tŷ’r Cwmnïau.  Mae’r modd y mae ein cleientiaid yn dod â’u llyfrau a’u cofnodion atom yn gallu amrywio - o lond bag o dderbynebau i fantolen brawf wedi ei llunio’n gelfydd ar y cyfrifiadur.

Unwaith y bydd y cyfrifon drafft yn barod, byddwn yn trefnu apwyntiad i chi ddod i gwrdd â ni a thrafod unrhyw faterion sy’n codi ar ein rhan ni neu eich rhan chi.  Mae hyn yn gyfle i sicrhau o leiaf un cyfarfod wyneb yn wyneb y flwyddyn, tra bod rhai cyfrifwyr yn anfon y cyfrifon atoch heb unrhyw gyswllt pellach.

Cyfrifon Cwmnïau / Partneriaethau / Unig Fasnachwyr / Elusennau

Mae cyfrifon cwmnïau cyfyngedig yn cael eu paratoi gan staff cymwys a phrofiadol a chanddynt wybodaeth fanwl ynghylch Safonau Adrodd Ariannol (FRS), Safonau Adrodd Ariannol ar gyfer Endidau Llai (FRSSE) a safonau cyfrifyddu cyfoes.  Rydym yn addo cwrdd â’r dyddiadau cau ar gyfer ffeilio ffurflenni statudol.

P’un ai ydych yn bartneriaeth neu’n unig fasnachwr, gallwch ddisgwyl cyfrifon prydlon wedi eu paratoi mewn modd proffesiynol.  Gallwn nodi meysydd lle mae angen gwella, megis eich elw neu eich dull o gadw’ch llyfrau.

Cyfrifon Rheoli

Yn yr hinsawdd economaidd newidiol sydd ohoni, mae’r gallu i ddeall eu sefyllfa ariannol yn fwyfwy pwysig i’n cleientiaid.  Gall hyn fod at ddibenion y banc, i gynorthwyo â chynlluniau treth neu, yn syml, er mwyn gweld sut y mae’r busnes yn perfformio.

Yma yn LHP mae gennym dîm sy’n arbenigo mewn cyfrifon rheoli a fydd naill ai yn dod atoch chi neu yn gweithio yn ein swyddfeydd i baratoi cyfrifon misol, chwarterol neu hanner blwyddyn, fel bod gennych chi y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn eich busnes.

Llif Arian a Chynllunio Busnes

Gall llunio adroddiadau llif arian ac amcanestyniadau rheolaidd ar gyfer eich busnes eich helpu i fod yn ymwybodol o’ch sefyllfa ariannol, a’ch rhybuddio am unrhyw broblemau neu faterion all godi yn y dyfodol. 

Mae amcanestyniadau eraill megis mantolenni ac adroddiadau elw a cholled rhagamcanol yn ddefnyddiol hefyd, yn enwedig wrth geisio sicrhau cyllid i’r busnes.

Mae cynllun busnes clir yn hanfodol i lwyddiant unrhyw fusnes.  Wrth weithredu’r cynllun rhaid sicrhau bod y cynnydd yn cael ei fesur a bod camau adferol yn cael eu rhoi ar waith a bod eu hangen.

Nod ein gwasanaeth cynllunio busnes yw:

Hawlio Grantiau

Rydym yn paratoi hawliadau am grantiau ar gyfer ystod eang o ddiwydiannau.  Gwneir y rhain yn amserol i sicrhau bod y busnes yn derbyn y cyllid ar yr adeg y mae mwyaf o’i angen, a heb oedi gormodol.

Gwasanaethau

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar