Cefnogi Busnesau

Fe welwch isod ein bod yn cynnig yr un gwasanaethau cefnogi busnes â nifer o gwmnïau cyfrifyddu eraill, ond darllenwch ymlaen ac fe welwch ein bod yn fwy na dim ond cyfrifwyr:

Cadw Cyfrifon

Gallwn eich helpu gyda’ch gofynion cyffredinol o ran cadw cyfrifon mewn lleoliad o’ch dewis chi.  Efallai bod angen cymorth arnoch i gadw eich cofnodion neu ein help ni i gwblhau’r wybodaeth yn eich system cadw cyfrifon i’ch galluogi i greu eich gwybodaeth reoli eich hun.   Os nad ydych yn cyflogi rhywun i gadw’r cyfrifon, gallwn gyflawni’r rôl hon ar eich rhan.  Gall hynny leihau eich ffi am wneud y cyfrifon blynyddol oherwydd bod peth o’r gwaith eisoes wedi’u baratoi gan staff cymwys.

Hyfforddiant Meddalwedd

Rydym yn arbenigo mewn nifer o raglenni meddalwedd, o’r rhai sylfaenol megis Word ac Excel i SAGE a QuickBooks sy’n fwy cymhleth. Gallwn gynnig cyngor ynghylch prynu’r pecyn cywir ar gyfer eich busnes chi, a rhoi’r hyfforddiant angenrheidiol i’ch galluogi i barhau i reoli eich busnes yn llwyddiannus trwy gyfrwng electronig.

Gwybodaeth Reoli

Yn ystod cyfnodau o dwf neu ddirywiad mae’n bwysig bod gan berchnogion-reolwyr y wybodaeth ddiweddaraf ar flaen eu bysedd i sicrhau bod y penderfyniadau cywir yn cael eu gwneud.  Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfrifon rheoli sy’n cynnwys paratoi cyfrifon misol, chwarterol neu hanner blwyddyn ac, yn ogystal â hynny, gallwn eich helpu i benderfynu beth fydd y cam nesaf i’ch busnes.

Gwasanaethau Ysgrifenyddol

Y peth diwethaf sydd ei angen arnoch fel perchennog busnes prysur yw gorfod gwastraffu amser ac adnoddau gwerthfawr yn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r Ddeddf Cwmnïau.   Yn ogystal â hynny, wrth i ddeddfwriaeth cwmnïau newid yn gyson, rhaid gofalu eich bod yn hollol ymwybodol o’r effaith y mae unrhyw newidiadau yn ei chael arnoch chi ac ar eich cyd gyfarwyddwyr.

Gallwn gynnig tawelwch meddwl llwyr i chi yn y maes hwn drwy gyflawni dyletswyddau ysgrifenyddol eich cwmni ar eich rhan.

Mae ein gwasanaethau ysgrifenyddol yn cynnwys:

Gwasanaethau Marchnata a Busnes Cysylltiol

Rhwydwaith cysylltiol LHP

Mae gan ein cysylltiadau busnes gyfoeth o brofiad ynghyd ag atebion gwirioneddol ar gyfer amryw o faterion busnes, gan gynnwys:

Dai Nicholas

MSc, Dip M, MCIM, Marchnatwr Siartredig a Chymrawd y Sefydliad Cyngor i Fusnesau

Mae Dai yn ymgynghorydd busnes profiadol sydd wedi gweithio ar y cyd ag amrywiaeth o fusnesau hen a newydd, yng Nghymru yn bennaf, gan gynnig cymorth Cynllunio Busnes a Chysylltiadau Marchnata a helpu i sicrhau cyllid gan Fanciau a benthycwyr masnachol eraill. 

Sgiliau Sector a Marchnata Arbenigol

Arbenigedd Dai yw Marchnata ac E-farchnata ac mae wedi gweithio mewn amrywiaeth eang o sectorau, ond yn fwy penodol, Cynhyrchwyr Bwyd, Bwytai, Bwyd a Diod a Thwristiaeth, gan gynnwys prosiectau datblygu gwestai.  Mae Dai hefyd wedi gwneud gwaith i ‘Glasu’ y Cynllun Arallgyfeirio i Ffermydd.

Dechreuodd fel Dylunydd Graffig cyn ehangu ei arbenigedd i gynnwys marchnata.  Gall yn awr gynnig cyngor a chymorth i reoli prosiectau amrywiol, o greu brand, dylunio gwefan ac argraffu i ymgyrchoedd gwerthu fydd yn cynyddu eich gwerthiant ar-lein ac all-lein.

Profiad

Mae ei brofiad blaenorol yn y sector preifat yn cynnwys Rheolwr Marchnata ar gyfer LBS y Cyflenwyr Adeiladwyr, Rheolwr Brand ar gyfer Tomos Watkin y bragdy Cymreig a Rheolwr Marchnata Celtic Inns sydd  â throsiant o  £40 miliwn.  Mae wedi dal rolau yn y sector cyhoeddus hefyd megis Ymgynghorydd Marchnata Arbenigol Cymru Gyfan ar gyfer Croeso Cymru (rhan o Fwrdd Croeso Cymru).

LHP

Mae Matthew ac Eirian yn LHP yn cydweithio’n agos gyda Dai er mwyn helpu i ddatblygu brand LHP.  Mae Dai yn gweithredu fel Ymgynghorydd Datblygu Busnes a Marchnata ar gyfer y cwmni sy’n cynnwys helpu cleientiaid LHP sy’n awyddus i ddatblygu prosiect penodol.
Os hoffech wybod sut y gall Dai Nicholas helpu eich busnes chi, siaradwch â Matthew neu Eirian.

Gwasanaethau

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar