Cyngor Treth Siartredig

Rydym yn cynnig mwy na gwasanaeth cyfrifon blynyddol; gallwn hefyd roi cyngor manwl ar drethi ac rydym yn arbenigo mewn rhai meysydd megis twristiaeth, amaeth, y cyfryngau a manwerthu.

Dyma bedwar rheswm da dros godi’r ffôn i LHP:Cyngor Treth Enillion Cyfalaf

Mae gennym yr arbenigedd i adolygu eich sefyllfa a’ch cynghori ynghylch Cynllunio ar gyfer Treth Enillion Cyfalaf er mwyn sicrhau’r manteision mwyaf o ran effeithlonrwydd treth wrth i chi waredu neu drosglwyddo ased.

Drwy gynllunio gofalus a chynnar, mae’n bosibl lleihau neu ddileu’r Dreth Enillion Cyfalaf sy’n daladwy.  A thrwy edrych ar eich sefyllfa benodol chi, mae’n bosib y gallwn leihau eich atebolrwydd Treth Enillion Cyfalaf neu ohirio’r taliadau.

Gallwn sicrhau y cewch y buddion mwyaf posib o’r cynllun Rhyddhad i Entrepreneuriaid drwy eich helpu i sefydlu strwythurau busnes treth-effeithiol o’r cychwyn neu drwy eich helpu i ailstrwythuro cyn gwaredu’r busnes.

Gallwn gynnig cyngor ar hawlio unrhyw ostyngiadau neu esemptiadau eraill sydd ar gael i chi megis:

Gallwn eich cynghori p’un ai ydyw’n werth ystyried newid perchnogaeth ased, er enghraifft, os oes gan eich priod esemptiadau treth blynyddol nas defnyddiwyd neu golledion cyfalaf.

Mae gennym yr arbenigedd i allu dweud wrthych sut y gall amseriad gwerthiant effeithio ar y dyddiad talu, a ph’un ai y gellir gwaredu ased dros fwy nag un flwyddyn dreth er mwyn sicrhau’r gostyngiadau a’r esemptiadau mwyaf sydd ar gael.

CynlluniauTreth Uwch

Rydym yn cynnig gwasanaeth Cynlluniau Treth Uwch ar gyfer cleientiaid a chwmnïau â gwerth net uchel. Gallwn hefyd, drwy gwmnïau cysylltiol, gynnig cyngor ar ystod o strategaethau lleihau treth ar gyfer y mwyafrif o fathau o drethi.

Cynlluniau a Chyngor Treth Etifeddiant

Rydym yn aml yn cydgysylltu â chyfreithwyr ynghylch rhoi’r cyngor gorau ar Dreth Etifeddiant yn dilyn adolygiad trylwyr o’ch amgylchiadau. Gall hyn gynnwys trosglwyddo asedau, cynllunio ewyllys a threfnu yswiriant.  Gallwn hefyd gynnig cyngor ar weithredoedd amrywio yn dilyn marwolaeth.

Ymholiadau Treth

Os byddwch yn destun ymchwiliad treth gall ein harbenigwyr eich cynorthwyo i sicrhau’r canlyniad gorau posib a lleihau unrhyw effaith andwyol ar eich busnes a’ch bywyd personol.

Ni ddylid bychanu cost ymchwiliad treth o ran amser, arian, straen a’r effaith ar eich iechyd.  Rydym yn anelu i ddelio ag unrhyw drafferthion all godi o ddydd i ddydd gan eich gadael chi i ganolbwyntio ar redeg eich busnes a bwrw ymlaen â’ch bywyd prysur.

Boed yn ymchwiliad lleol neu’n fater i uned ymchwilio arbenigol, mae gennym gyfoeth o brofiad o ran delio ag ymchwiliadau Adran Tollau a Chyllid Ei Mawrhydi (HMRC).  Gallwn sicrhau’r canlyniad gorau a gwneud yn siŵr bod y camau cywir yn cael eu cymryd i osgoi neu leihau unrhyw gosb ariannol.

Tra bod pob ymchwiliad yn wahanol, byddwn yn:

Gwasanaethau

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar