Treth

Hunanasesu

Rhaid i bob unigolyn, cyfarwyddwr cwmni a phawb sy’n talu treth ar y gyfradd uwch ffeilio  ffurflen dreth hunanasesiad erbyn yr 31ain Ionawr pob blwyddyn.

Rhaid cyflwyno’r ffurflenni hyn ar ffurf electronig, fel arall, y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni papur yw’r 31ain Hydref.

Mae gennym systemau mewn lle i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â dyddiadau allweddol a bod ffurflenni treth yn cael eu cyflwyno i Adran Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) trwy gyfrwng y rhyngrwyd. 

Ffurflenni Treth Gorfforaeth

Byddwn yn gwneud ein gorau i baratoi eich ffurflen dreth Gorfforaeth ar yr un adeg ag y byddwn yn paratoi eich datganiad blynyddol o gyfrifon.   Bydd hyn yn golygu y gallwn ymdrin ag unrhyw faterion sy’n codi tra’u bod yn fyw yn y cof.   Rydym yn paratoi’r ffurflenni hyn yn unol â’n dealltwriaeth a’n profiad o eitemau a ganiateir, a gallwn gynnig cyngor pellach ynghylch hawlio gostyngiadau treth gan gynnwys lwfansau cyfalaf.

Rhaid cyflwyno ffurflenni treth i HMRC ymhen 12 mis ar ôl diwedd blwyddyn ariannol eich cwmni a dylid talu unrhyw dreth sy’n ddyledus ymhen 9 mis ac 1 diwrnod ar ôl diwedd y flwyddyn.

Cyflogres

Mae rheoli cyflogres yn gallu bod yn waith araf, cymhleth a chostus sy’n eich rhwystro chi rhag rhedeg eich busnes.  Gallwn gynnig opsiwn cost effeithiol lle byddwn ni’n rheoli’r broses yn llawn ac ni fydd rhaid i chi boeni.  Gallwn ddarparu slipiau talu wythnosol neu fisol, cynnig cyngor ynghylch Talu Wrth Ennill (PAYE)/Yswiriant Gwladol a gallwn hefyd ofalu eich bod yn cydymffurfio â’r gofynion diwedd blwyddyn drwy lenwi ffurflenni P35 a P14 a rhoi P60 i’r gweithwyr.

Rydym yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch unrhyw newidiadau i’r cyfraddau treth, Cyflog Salwch Statudol, Cyflog Mamolaeth Statudol a Chyflog Tadolaeth Statudol.  Mae gennym yr adnoddau i ymdrin â nifer fach neu nifer fawr o weithwyr.

Rydym hefyd yn cynorthwyo gyda gweithredu Gwybodaeth Amser Real (RTI) Adran Cyllid a Thollau EM, a’r ffurflenni cyflog misol.

Ymddiriedolaethau ac Ystadau 

Rydym yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr o ran cyfrifon Ymddiriedolaethau ac Ystadau ynghyd â’r ffurflenni treth statudol.  Rydym yn derbyn gwaith oddi wrth gleientiaid cyfredol, cleientiaid newydd a chawn atgyfeiriadau hefyd gan gyfreithwyr lleol.

Cymorth Profiant

Rydym yn cynnig gwasanaeth i gleientiaid newydd a chyfredol i’w cynorthwyo gyda materion profiant ar adeg emosiynol pan fyddant wedi colli rhywun sy’n annwyl.

Credydau Treth

Gallwn eich cynorthwyo i baratoi datganiad Credydau Treth blynyddol.  Gallwn hefyd ddarparu eich union ffigyrau neu amcangyfrif amserol at y diben hwn, ac, os oes angen, gallwn wneud addasiadau unwaith bydd eich ffurflenni treth wedi’u cwblhau.

Ffurflenni Treth ar Werth (TAW)

Mae gennym adran sy’n ymdrin yn benodol â materion TAW all gwblhau eich ffurflenni TAW erbyn y dyddiadau cau statudol, a gallwn eich hysbysu ynghylch y taliadau neu ad-daliadau sy’n ddyledus.  Mae’r gwasanaeth hwn yn golygu nad oes rhaid i chi ofidio am lenwi’r ffurflen eich hun a gallwch fod yn dawel eich meddwl. Gallwn gynnig cyngor ynghylch TAW sy’n addas i’ch busnes chi, gan gynnwys y Cynllun Cyfradd Safonol, Arian Parod neu Gyfrifyddu Blynyddol, etc. 

Cynllun Ymchwiliadau Treth

Gydag arolygwyr HMRC dan bwysau i gynyddu’r refeniw a geir drwy drethi, disgwylir fwyfwy o ymchwiliadau treth yn y dyfodol. Mae gan LHP yr arbenigedd i ddelio ag ymchwiliadau felly a thrafod setliadau.

Gan fod nifer o gwmnïau yn cael eu dewis ar hap i fod yn destun ymchwiliad, rydym yn cynnig cynllun yswiriant i gleientiaid a fydd yn talu ein ffioedd ni os bydd rhaid i ni ddelio ag ymchwiliad.  Mae’r cynllun yn diogelu’r cleient rhag y pwysau ariannol sy’n gysylltiedig ag ymchwiliad neu anghydfod yn ymwneud â threth.  

Mae nifer o’n cleientiaid wedi manteisio ar y cynllun hwn ac rydym o’r farn bod lefel y diogelwch a’r manteision a gynigir yn ddefnyddiol iawn yn yr hinsawdd economaidd anodd sydd ohoni.

Gwasanaethau

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar