Carmarthen | Haverfordwest | Lampeter
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Fesurau ychwanegol i helpu busnesau bach a’r hunangyflogedig a effeithir gan COVID-19

Rydym yn awyddus i sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r cyngor a’r wybodaeth diweddaraf a ddarperir gan y llywodraeth, a byddwn yn gwneud cymaint ag y medrwn i ddarparu unrhyw ddiweddariadau a gwybodaeth, wrth i ni eu derbyn.

Ddydd Gwener cyhoeddodd Rishi Sunak fesurau ychwanegol i helpu busnesau bach a’r hunangyflogedig a effeithir gan COVID-19. Crynhoir y rheiny isod:

 

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafirws

Dan y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafirws, bydd grantiau gan y llywodraeth yn talu 80% o gyflogau gweithwyr Talu Wrth Ennill (PAYE) a fyddai fel arall yn cael eu diswyddo dros dro yn ystod yr argyfwng.  Bydd pob cyflogwr yn y DU yn gallu cael cymorth i barhau i dalu rhan o gyflog y gweithwyr a fyddai fel arall yn cael eu diswyddo dros dro yn ystod yr argyfwng.

Mae pob busnes yn y DU yn gymwys, ac i fanteisio ar y cynllun, bydd rhaid i chi:

  • ddynodi’r gweithwyr a effeithir fel ‘gweithwyr  ar seibiant’, a hysbysu’ch gweithwyr am y newid hwn.  Mae newid statws gweithwyr yn parhau i fod yn ddarostyngedig i’r gyfraith cyflogaeth bresennol ac, yn ddibynnol ar y cytundeb cyflogaeth, gall fod yn agored i drafodaeth
  • cyflwyno gwybodaeth i AHEM ynghylch y gweithwyr ar seibiant a’u henillion drwy gyfrwng porth ar-lein newydd (bydd AHEM yn cyhoeddi manylion pellach ynghylch y wybodaeth angenrheidiol)

Bydd AHEM yn ad-dalu 80% o gostau cyflog gweithwyr ar seibiant, hyd at uchafswm o £2,500 y mis. Mae AHEM yn gweithio’n daer i sefydlu system ad-dalu. Nid yw’r systemau cyfredol wedi eu creu i alluogi taliadau i gyflogwyr.

 

Taliadau TAW

Gofid mawr i fusnesau bach yw’r taliadau TAW fydd yn ddyledus ar 7fed Ebrill, 7fed Mai neu 7fed Mehefin, gan ddibynnu pryd mae eich chwarter TAW yn syrthio.

Mae pob busnes ymhob sector yn gymwys ar gyfer hyn, ac mae hwn yn gynnig awtomatig nad oes angen gwneud cais amdano. Ni fydd angen i fusnesau wneud taliad TAW ar gyfer y cyfnod hyd at 30 Mehefin. Rhoddir tan ddiwedd y flwyddyn dreth 2020 – 2021 i drethdalwyr dalu unrhyw rwymedigaethau a godwyd yn ystod cyfnod y gohiriad.

 

O ran busnesau sydd fel rheol yn derbyn ad-daliad, gallwch fod yn sicr y bydd ad-daliadau TAW yn cael eu talu gan y llywodraeth fel arfer.  Mae’n bwysig iawn felly eich bod yn cyflwyno eich ffurflenni TAW cyn gynted ag sy’n bosib.

 

Taliadau treth incwm

Mae blaendaliadau treth incwm yr hunangyflogedig sy’n ddyledus erbyn 31ain Gorffennaf 2020 wedi cael eu gohirio tan 31ain Ionawr 2021. Bydd hyn yn awtomatig felly nid oes angen gwneud cais ac ni chodir llog na chosb ariannol.

 

Tâl Salwch Statudol (SSP)

Bydd busnesau a chyflogwyr bach a chanolig yn gallu hawlio ad-daliad Tâl Salwch Statudol a delir am absenoldeb salwch oherwydd COVID-19. Bydd yr ad-daliad hwn yn cynnwys hyd at 2 wythnos o SSP ar gyfer pob gweithiwr cymwys sydd wedi colli gwaith oherwydd COVID-19.

Dylai cyflogwyr gadw cofnod o absenoldeb staff a thaliadau SSP, ond ni fydd angen i weithwyr ddarparu nodyn ffitrwydd gan Feddyg Teulu. Os bydd cyflogwr angen tystiolaeth, gall y rheiny sydd â symptomau Coronafirws gael nodyn ynysu oddi wrth NHS 111 a gall y rheiny sy’n byw gyda rhywun sydd â symptomau gael nodyn o wefan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Rydych yn gymwys ar gyfer y cynllun os:

  • yw eich busnes wedi ei leoli yn y DU
  • yw eich busnes yn un bach neu ganolig ac yn cyflogi llai na 250 o weithwyr ar 28ain Chwefror

Mae cynllun ad-dalu yn cael ei ddatblygu. Darperir ychwaneg o fanylion unwaith y bydd y cynllun wedi ei gyfreithloni.

 

Cymorth i fusnesau drwy gyfrwng Cynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes yn sgil Coronafirws

Bydd Cynllun Ymyrraeth Busnes yn sgil Coronafirws dros dro newydd, a ddarperir gan Fanc Busnes Prydain, yn cael ei lansio ddydd Llun 23ain Mawrth i gynorthwyo busnesau bach a chanolig yn bennaf i sicrhau benthyciadau banc a gorddrafftiau.  Bydd y llywodraeth yn rhoi gwarant o 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad yn amodol ar uchafswm fesul benthycwr ar hawliadau) i roi hyder pellach i fenthycwyr barhau i ddarparu cyllid i Endidau Bach a Chanolig.

Bydd y Llywodraeth hefyd yn talu’r 12 mis cyntaf o daliadau llog, felly bydd busnesau’n elwa o ad-daliadau cychwynnol is. Bydd y busnes yn dal yn atebol am ad-dalu’r cyfalaf. Uchafswm gwerth unrhyw gyfleuster a ddarperir dan y cynllun fydd £5 miliwn.

 

Cymorth i fusnesau sy’n talu trethi busnes

Yn yr un modd â Llywodraeth y DU, mae Llywodraeth Cymru yn cynnig rhoi ‘gwyliau’ trethi busnes am flwyddyn i fusnesau yn y sectorau adwerthu, hamdden a lletygarwch.

Bydd y gwyliau trethi busnes ar gyfer busnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch yn cael eu cyflwyno ar gyfer y flwyddyn dreth 2020 i 2021.

Bydd busnesau a dderbyniodd ddisgownt adwerthu yn y flwyddyn dreth 2019 i 2020 yn derbyn ail anfoneb wrth eu hawdurdod lleol cyn gynted ag sy’n bosib.

Darperir grant o £25,000 i fusnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n gweithredu o adeiladau bach a chanddynt werth trethadwy rhwng £12,001 a £51,000.

Dylai ymholiadau ynghylch cymhwyster i dderbyn cymorth neu ddarpariaeth y cymorth hwn gael eu cyfeirio at yr awdurdod lleol perthnasol.

 

Yswiriant

Dylai busnesau a chanddynt yswiriant sy’n cwmpasu clefydau pandemig neu orchmynion cau gan y llywodraeth fod yn ddiogel, gan fod y llywodraeth a’r diwydiant yswiriant wedi cadarnhau ar y 17eg Mawrth fod y cyngor a roddwyd i osgoi tafarndai, theatrau ac ati, yn ddigon ar gyfer gwneud hawliad cyhyd â bod y telerau a’r amodau eraill yn cael eu diwallu.

Mae polisïau yswiriant yn amrywio’n sylweddol, felly anogir busnesau i archwilio telerau ac amodau eu polisïau penodol hwy a chysylltu â’r darparwyr.  Mae’n debygol na fydd y mwyafrif o fusnesau wedi’u diogelu, gan fod polisïau yswiriant ymyrraeth busnes safonol yn ddibynnol ar ddifrod i eiddo ac yn eithrio clefydau pandemig.

 

Gwybodaeth llif arian a chyfrifyddu

Tra bod y mwyafrif o’r uchod yn cynorthwyo gyda phroblemau llif arian dros dro, mae’n bwysig nodi y bydd gan hyn effaith ar lif arian yn y dyfodol. Ni fu erioed gwell amser i gael y wybodaeth ddiweddaraf ac i ddeall anghenion eich busnes.

Er bod yna wyliau o ran taliadau TAW, mae’n bwysig iawn bod ffurflenni TAW yn dal i gael eu paratoi a’u cyflwyno’n amserol i alluogi busnesau i baratoi ar gyfer gwneud y taliadau hyn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Os oes ad-daliad TAW yn ddyledus i chi, mae’n bwysicach nag erioed cyflwyno ffurflen TAW cyn gynted â phosib gan y bydd hyn yn hwyluso eich sefyllfa llif arian drwy sicrhau bod eich ad-daliad TAW yn cael ei dderbyn yn amserol.

 

Gall LHP barhau i’ch helpu chi a’ch cynorthwyo i ddefnyddio eich gwybodaeth rheoli.  Os ydych eisoes yn defnyddio meddalwedd cyfrifyddu cwmwl, gallwn weithio gyda chi i edrych ar lif arian yn y dyfodol a theilwra eich adroddiadau i chi i’w defnyddio.

 

Os nad ydych yn defnyddio system gwmwl ar hyd o bryd, ni fu erioed gwell amser i gael trefn ar hyn.  Byddwn yn parhau i weithio o’n cartrefi a gallwn eich helpu i ddeall technoleg cwmwl drwy ddarparu hyfforddiant a chymorth arlein wrth i chi fynd i’r afael ag ef.

 

Cofiwch gadw mewn cysylltiad â ni.  Gallwn gynnig sesiynau diweddaru arlein i drafod yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer eich busnes chi’n benodol, neu gallwn gael diweddariad sydyn dros baned rhithwir!

 

 

 

Testimonials

LHP supported us over the past 5 years, helping us set up our business and advising us regarding accounting software, tax matters and companies house & HMRC requirements. Excellent service at every stage.
David Beaney
Cloud & App Experts
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6