Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Arbenigwyr deintyddol

A ydych erioed wedi ystyried faint o amser yr ydych chi neu’r sawl sy’n cadw’ch llyfrau yn ei dreulio yn mewnbynnu gwybodaeth o’ch cyfriflenni banc i’ch meddalwedd cyfrifyddu?

Efallai eich bod yn gwybod o brofiad pa mor hawdd ydyw cofnodi ffigwr anghywir. Hoffech chi dreulio llai o amser yn cadw’ch llyfrau a derbyn adroddiadau ariannol misol?

Rydym ni yn LHP bob amser yn ceisio helpu ein cleientiaid i fabwysiadu arferion mwy effeithiol. Rydym hefyd yn gwybod nad yw diweddaru eich cyfrifon yn un o’ch hoff ddyletswydd wrth redeg eich busnes.

Penodwch LHP i gadw eich llyfrau ac i’ch cynghori a byddwch yn elwa o gael:

  • Adroddiadau misol ar berfformiad ariannol eich practis i’ch helpu i wneud penderfyniadau
  • Rhagolygon o’ch atebolrwydd treth yn y dyfodol
  • Cyngor, fisoedd ymlaen llaw, am faint y dylech gynilo ar gyfer talu treth
  • Ffi ostyngedig ar gyfer gwneud eich cyfrifon blynyddol

Gan ddibynnu ar eich banc, gallwn gasglu copïau electronig o’ch cyfriflenni yn uniongyrchol o’ch banc. Felly’r newyddion da i chi yw na fydd angen i chi boeni am goladu eich cyfriflenni papur oherwydd byddant gyda ni yn barod.

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6