Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Janet Collins FCCA

 

janet-collins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janet Collins FCCA – Cyfarwyddwr

Ebost : janet@lhp.co.uk

Cychwynnodd Janet ei gyrfa fel cyfrifydd yn 1984 mewn practis yn Llanymddyfri cyn symud i gwmni cyfrifyddu mwy o faint yn Abertawe er mwyn ehangu ei phrofiad. Tra yn Abertawe parhaodd i hyfforddi fel cyfrifydd ac yn 2008 pan ymunodd â LHP roedd wedi pasio’n gyfrifydd ardystiedig.

Gyda dros 30 mlynedd o brofiad yn y proffesiwn, mae ganddi wybodaeth helaeth am baratoi cyfrifon, archwiliadau a threth. Mae Janet yn delio’n bennaf â chartrefi gofal, cwmnïau sy’n cynnig gwasanaethau ymgynghorol, mân-werthwyr a’r diwydiant adeiladu.
Mae hefyd yn cymryd rhan weithgar mewn nifer o ddigwyddiadau rhwydweithio i fenywod yng ngorllewin Cymru gan wneud enw iddi ei hun yn y maes hwn.

Mae Janet yn arbenigwraig mewn rhesymoli cyfrifyddu cwmwl. Gall weithredu fel eich cyfarwyddwr ariannol, neu gadw eich llyfrau, neu ddarparu cyngor ar gyfer busnesau bach sydd am gymryd rheolaeth dros eu cyllid eu hunain.

Mae’n hoffi gwybod popeth am ei chleientiaid! Sut y maent yn gweithio, a beth yw eu nodau a’u hamcanion. Ond mae’n hapus iddynt hwy wybod popeth amdani hi hefyd. Mae Janet yn credu os ydych yn ‘deall eich gilydd’, bydd y cleientiaid nid yn unig yn cael y cyngor gorau ond byddant hefyd yn hyderus bod pob agwedd ariannol o’u busnes mewn dwylo diogel – nid dim ond y cyfrifon a’r ffurflenni treth.

Mae’n mwynhau cael cyswllt rheolaidd â’r cleientiaid ac yn ceisio sicrhau ‘cyffyrddiad personol’ bob adeg.

Personol

Mae Janet, sy’n siarad Cymraeg yn rhugl, yn briod ac mae ganddi ddwy ferch. Yn ei hamser sbâr mae’n mwynhau rasys moduro, darllen, mynd allan am fwyd a threulio amser gyda’r teulu a’r cŵn.

Mae hefyd yn Gynghorydd ar Gyngor Cymuned Llandybie ac yn Gadeirydd y cyngor hwnnw ar hyn o bryd.

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6