Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Pwy Ydyn Ni

Rydym yn gwmni o Gyfrifwyr Siartredig deinamig gyda swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Llambed a Hwlffordd. Mae LHP wedi bod yn cydweithio gyda’r gymuned fusnes yn Ne a Gorllewin Cymru ers dros 80 mlynedd.

Disgrifiwn ein hunain fel practis ymgynghorol modern, sy’n cynnig ‘chyffyrddiad personol’ wrth wasanaethu busnesau lleol.

Gyda bron 50 o staff, mae gennym yr arbenigedd i ddelio â’r materion mwyaf cymhleth ond rydym hefyd yn ddigon bach i ddarparu’r gwasanaeth personol y mae ein cleientiaid yn ei werthfawrogi. Mae gan bob cleient reolwr gwasanaeth a fydd yn eu tywys drwy ein dulliau cyfrifyddu o’r dechrau i’r diwedd ac yn hwyluso’r broses o symud atom.

Mae fwyfwy o gleientiaid newydd yn edrych arnom fel ymgynghorwyr busnes ac yn ymddiried ynom i roi’r cyngor gorau. Fodd bynnag nid yw eu manylion ariannol bob adeg yn gywir nac yn cael eu paratoi yn amserol.

Byddwn yn defnyddio ein gwybodaeth o gyfrifyddu cwmwl, gan gynnwys Xero, QuickBooks a Sage One i gynorthwyo’r cleientiaid hyn. Rydym hefyd yn defnyddio Skype i gyfathrebu yn ogystal â nifer o dechnegau eraill sy’n golygu y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy ymatebol i’n cleientiaid yn ogystal â pharatoi eu cyfrifon.

Hefyd bydd ein profiad o dechnoleg rithwir, gan gynnwys nifer o apiau, yn helpu i symleiddio eich prosesau busnes.

Fel y practis cyntaf yng Ngorllewin Cymru i ymgorffori technoleg ‘cwmwl’, ein cenhadaeth yw helpu ein cleientiaid i:

  • Lwyddo a thyfu
  • Rhoi mwy o amser i’w busnesau, a
  • Chymryd yr hasl allan o redeg busnes (gallwn ofalu am gymaint o bethau ag y dymunwch)

Gallwch ddarllen mwy am ein cyfarwyddwyr ac uwch aelodau’r tîm drwy Glicio Yma. 

Testimonials

Mae XERO wedi chwyldroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddia…
Sarah Day - Practice Solutions Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6