Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Eirian Humphreys ACA FCCA

 

eirian-humphreys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eirian Humphreys ACA FCCA – Cyfarwyddwr Amaeth

Ebost : eirian@lhp.co.uk

Ar ôl gweithio ar y fferm deuluol am nifer fawr o flynyddoedd penderfynodd Eirian gychwyn ar yrfa newydd yn 2000 ac aeth i weithio at gwmni cyfrifyddu lleol. Dros y bum mlynedd nesaf bu Eirian yn gweithio yng Nghaerfyrddin ac Abertawe, ac yn ystod y cyfnod hwn bu’n astudio i fod yn aelod o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA), a llwyddodd i wneud hynny yn 2005.

Dychwelodd wedyn i Sir Gâr gan weithio am gyfnod yn Rhydaman cyn cymryd cwmni cyfrifyddu bach drosodd yng Nghaerfyrddin ym mis Mai 2008. Datblygodd ac ehangodd y cwmni hwn dros y 15 mis nesaf ac ym mis Awst 2009 ymunodd â LHP fel partner, gan ddefnyddio ei wybodaeth a’i brofiad amaethyddol helaeth i gynorthwyo ein cleientiaid. Yn 2010 ychwanegodd Eirian at ei gymhwyster ACCA trwy ennill statws Cyfrifydd Siartredig (ACA).

Mae ei gefndir amaethyddol a’i brofiad helaeth ym myd cyfrifon yn golygu bod gan Eirian wybodaeth drylwyr am amrywiaeth o fusnesau, yn enwedig:

  • Ffermio a busnesau cysylltiedig
  • Y diwydiant adeiladu
  • Tafarndai a bwytai
  • Masnachwyr manwerthu a chyfanwerthu
  • Crefftwyr – trydanwyr, plymwyr, seiri coed etc.
  • Ynni adnewyddadwy

Mae Eirian yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn credu’n gryf mewn darparu gwasanaeth personol i bob un cleient.

Personol

Mae Eirian yn byw yn Llangain gyda’i bartner Bet, ac mae ganddo ddau lysfab a llyswyres. Mae ei ddiddordebau’n cynnwys rygbi, DIY a garddio. Mae hefyd yn mwynhau mynd allan am fwyd a threulio amser yn ei hoff dref lan-y-môr sef Aberaeron.

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6