Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Matthew Williams FCA CTA

matthew-new

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthew Williams FCA CTA – Rheolwr Gyfarwyddwr

Ebost : matthew@lhp.co.uk

Ar ôl gweithio gyda chwmnïau cyfrifyddu Cenedlaethol yng Nghaerdydd, daeth Matthew â’r profiad hwnnw i Orllewin Cymru gan ei ddefnyddio i gynorthwyo’i gleientiaid i ehangu eu gorwelion.

Fel Cyfrifydd Siartredig ac Ymgynghorydd Treth Siartredig, gall Matthew gynnig cyngor ar ystod eang o bynciau, gan gynnwys materion treth arbenigol. Fel y Partner a chyfrifoldeb am Archwilio a Threth, mae’n gweithio ar lefel leol gyda busnesau rhanbarthol i ddarparu atebion effeithlon a chost effeithiol.

O gofio’r profiad y mae Matthew wedi’i ennill dros y blynyddoedd,
mae ganddo gyfoeth o wybodaeth, yn enwedig yn y meysydd
canlynol:

  • Systemau Cwmwl
  • Deintyddion
  • Cyfreithwyr a chwmnïau proffesiynol eraill
  • Y diwydiant adeiladu a chwmnïau peirianneg
  • Mân-werthwyr moduron
  • Ffermio
  • Y maes meddygol, gan gynnwys meddygon ymgynghorol a fferyllwyr
  • Elusennau a mudiadau dielw
  • Twristiaeth – gwestai, parciau carafanau a thai gwyliau
  • Cartrefi gofal a phreswyl

Mae Matthew yn gredwr mawr mewn cyfathrebu â’i gleientiaid ac mae’n cadw cysylltiad cyson â hwy i sicrhau ei fod bob amser ar gael i ddarparu cyngor amserol ac addas.

Personol

Mae Matthew yn byw yn Sanclêr gyda’i wraig Sarah ac mae ganddynt tri o blant. Mae’n mwynhau chwarae golff a chefnogi’r tîm rygbi lleol yn ogystal â’r tîm cenedlaethol. Mae’n hoff iawn o ddarllen nofelau, yn enwedig Matthew Reilly a James Patterson, ac mae’n cadw’n heini drwy chwarae sboncen a nofio. Mae Matthew hefyd yn aelod gweithgar o Ford Gron Caerfyrddin sy’n codi arian ar gyfer elusennau lleol, ac yn ystod y gaeaf mae’n hyfforddi timau ieuenctid clwb rygbi lleol.

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6