Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Matthew Williams FCA CTA

matthew-new

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthew Williams FCA CTA – Rheolwr Gyfarwyddwr

Ebost : matthew@lhp.co.uk

Ar ôl gweithio gyda chwmnïau cyfrifyddu Cenedlaethol yng Nghaerdydd, daeth Matthew â’r profiad hwnnw i Orllewin Cymru gan ei ddefnyddio i gynorthwyo’i gleientiaid i ehangu eu gorwelion.

Fel Cyfrifydd Siartredig ac Ymgynghorydd Treth Siartredig, gall Matthew gynnig cyngor ar ystod eang o bynciau, gan gynnwys materion treth arbenigol. Fel y Partner a chyfrifoldeb am Archwilio a Threth, mae’n gweithio ar lefel leol gyda busnesau rhanbarthol i ddarparu atebion effeithlon a chost effeithiol.

O gofio’r profiad y mae Matthew wedi’i ennill dros y blynyddoedd,
mae ganddo gyfoeth o wybodaeth, yn enwedig yn y meysydd
canlynol:

  • Systemau Cwmwl
  • Deintyddion
  • Cyfreithwyr a chwmnïau proffesiynol eraill
  • Y diwydiant adeiladu a chwmnïau peirianneg
  • Mân-werthwyr moduron
  • Ffermio
  • Y maes meddygol, gan gynnwys meddygon ymgynghorol a fferyllwyr
  • Elusennau a mudiadau dielw
  • Twristiaeth – gwestai, parciau carafanau a thai gwyliau
  • Cartrefi gofal a phreswyl

Mae Matthew yn gredwr mawr mewn cyfathrebu â’i gleientiaid ac mae’n cadw cysylltiad cyson â hwy i sicrhau ei fod bob amser ar gael i ddarparu cyngor amserol ac addas.

Personol

Mae Matthew yn byw yn Sanclêr gyda’i wraig Sarah ac mae ganddynt tri o blant. Mae’n mwynhau chwarae golff a chefnogi’r tîm rygbi lleol yn ogystal â’r tîm cenedlaethol. Mae’n hoff iawn o ddarllen nofelau, yn enwedig Matthew Reilly a James Patterson, ac mae’n cadw’n heini drwy chwarae sboncen a nofio. Mae Matthew hefyd yn aelod gweithgar o Ford Gron Caerfyrddin sy’n codi arian ar gyfer elusennau lleol, ac yn ystod y gaeaf mae’n hyfforddi timau ieuenctid clwb rygbi lleol.

Testimonials

Mae XERO wedi chwyldroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddia…
Sarah Day - Practice Solutions Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6