Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Moduron a Thrafnidiaeth

Gan ein bod yn delio â manwerthwyr yn y diwydiant moduron â throsiant yn amrywio o £70,000 hyd at £160miliwn, mae gennym y gallu a’r profiad i roi’r cyngor cywir ar gyfer eich busnes chi.

O ystyried y cyfnod anodd sy’n wynebu’r diwydiant moduron, gallwn gynnig gwasanaeth cost effeithiol sydd wedi ei deilwra’n arbennig ar gyfer eich busnes chi – paratoi cyfrifon, cynnal archwiliadau neu ddarparu cyngor ynghylch treth.

Gallwn hefyd gynnig cyngor ar gyfrifon rheoli ystyrlon, cynlluniau TAW ceir ail-law a meddalwedd addas ar gyfer eich busnes chi.

Ein prif nod yw eich helpu chi i redeg eich busnes. Gyda ffiniau elw yn crebachu, mae’n bwysig bod busnesau’n gwybod ble y maent yn sefyll. Gall gwybodaeth ariannol ystyrlon olygu’r gwahaniaeth rhwng elw a cholled.

Gadewch i LHP ysgwyddo’r baich o ddelio gyda gwaith gweinyddu dyddiol eich busnes – gadewch i arbenigwyr cyfeillgar ein hadran cadw llyfrau wneud y cyfan drosoch.

Testimonials

Cawsom syndod mawr bod defnyddio system cadw cyfrifon yn gallu bod cymaint o hwyl. Bu’n gymorth mawr i ni o ran paratoi cynlluniau strategol i’r dyfodol a chynllunio ar gyfer treth gan fod y ffigyrau wastad ar gael yn ddidrafferth. Roeddem yn arfer defnyddio SAGE a byddem yn argymell unrhyw un sy’n defnyddio’r pecyn hwnnw i symud i Xero. Ni fyddwch yn difaru!
Clark James - Kingswood Engineering Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6