Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Manwerthu

retail

Manwerthu

 

Yn draddodiadol roedd siopau confensiynol yn dominyddu’r sector manwerthu. Mae’r uchafiaeth hon yn cael ei herydu’n raddol yn sgil y twf mewn masnachu ar y rhyngrwyd. O ganlyniad, mae mwy o angen cyngor ariannol cadarn ar fanwerthwyr heddiw nag erioed o’r blaen.

Ar ôl gweithio gyda chleientiaid ar draws yr amryw farchnadoedd, gan gynnwys bwytai, gwerthwyr bwydydd, gwestai, siopau dillad, fferyllfeydd a gofal personol, mae gennym ddealltwriaeth fanwl o’r materion allweddol sy’n effeithio’n benodol ar wahanol ddiwydiannau a sectorau.

Gyda’n profiad helaeth o weithredu ar ran y sector manwerthu, rydym yn deall anghenion penodol y busnesau hyn yn iawn – yn enwedig yr angen am gyngor amserol a rhagweithiol ar sut i gynnal a gwella busnes.

Gallwn gynnig cyngor ar sut i sicrhau’r lefelau uchaf posib o elw drwy wella dulliau rheoli a chofnodi stoc ac, os yw hynny’n addas, cyflwyno systemau cyfrifiadurol.

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6