Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Manwerthu

retail

Manwerthu

 

Yn draddodiadol roedd siopau confensiynol yn dominyddu’r sector manwerthu. Mae’r uchafiaeth hon yn cael ei herydu’n raddol yn sgil y twf mewn masnachu ar y rhyngrwyd. O ganlyniad, mae mwy o angen cyngor ariannol cadarn ar fanwerthwyr heddiw nag erioed o’r blaen.

Ar ôl gweithio gyda chleientiaid ar draws yr amryw farchnadoedd, gan gynnwys bwytai, gwerthwyr bwydydd, gwestai, siopau dillad, fferyllfeydd a gofal personol, mae gennym ddealltwriaeth fanwl o’r materion allweddol sy’n effeithio’n benodol ar wahanol ddiwydiannau a sectorau.

Gyda’n profiad helaeth o weithredu ar ran y sector manwerthu, rydym yn deall anghenion penodol y busnesau hyn yn iawn – yn enwedig yr angen am gyngor amserol a rhagweithiol ar sut i gynnal a gwella busnes.

Gallwn gynnig cyngor ar sut i sicrhau’r lefelau uchaf posib o elw drwy wella dulliau rheoli a chofnodi stoc ac, os yw hynny’n addas, cyflwyno systemau cyfrifiadurol.

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6