Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Manwerthu

retail

Manwerthu

 

Yn draddodiadol roedd siopau confensiynol yn dominyddu’r sector manwerthu. Mae’r uchafiaeth hon yn cael ei herydu’n raddol yn sgil y twf mewn masnachu ar y rhyngrwyd. O ganlyniad, mae mwy o angen cyngor ariannol cadarn ar fanwerthwyr heddiw nag erioed o’r blaen.

Ar ôl gweithio gyda chleientiaid ar draws yr amryw farchnadoedd, gan gynnwys bwytai, gwerthwyr bwydydd, gwestai, siopau dillad, fferyllfeydd a gofal personol, mae gennym ddealltwriaeth fanwl o’r materion allweddol sy’n effeithio’n benodol ar wahanol ddiwydiannau a sectorau.

Gyda’n profiad helaeth o weithredu ar ran y sector manwerthu, rydym yn deall anghenion penodol y busnesau hyn yn iawn – yn enwedig yr angen am gyngor amserol a rhagweithiol ar sut i gynnal a gwella busnes.

Gallwn gynnig cyngor ar sut i sicrhau’r lefelau uchaf posib o elw drwy wella dulliau rheoli a chofnodi stoc ac, os yw hynny’n addas, cyflwyno systemau cyfrifiadurol.

Testimonials

Mae XERO wedi chwyldroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddia…
Sarah Day - Practice Solutions Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6