Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Cyfrifyddu

 

P’un ai ydych yn fasnachwr unigol, partneriaeth neu gwmni cyfyngedig, rhaid paratoi cyfrifon diwedd blwyddyn naill ai ar gyfer eich ffurflen treth incwm personol neu ar gyfer Tŷ’r Cwmnïau. Mae’r modd y daw ein cleientiaid â’u llyfrau atom yn gallu amrywio o lond bag o dderbyniadau i fantolen brawf wedi ei llunio’n gelfydd ar y cyfrifiadur.

Unwaith y bydd y cyfrifon drafft yn barod, byddwn yn trefnu apwyntiad i gwrdd â chi a thrafod unrhyw faterion sy’n codi ar ein rhan ni neu eich rhan chi. Mae hyn yn gyfle i sicrhau o leiaf un cyfarfod wyneb yn wyneb y flwyddyn, tra bod rhai cyfrifwyr yn anfon y cyfrifon atoch heb unrhyw gyswllt pellach.

Cyfrifon Cwmnïau/Partneriaethau/Masnachwyr Unigol/Elusennau

Mae cyfrifon cwmnïau cyfyngedig yn cael eu paratoi gan staff cymwys a phrofiadol a chanddynt wybodaeth fanwl am y Safonau Adrodd Ariannol (FRS) diweddaraf. Rydym yn addo cwrdd â’r dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni statudol.

P’un ai ydych yn bartneriaeth neu’n fasnachwr unigol, gallwch ddisgwyl cyfrifon prydlon wedi eu paratoi mewn modd proffesiynol. Gallwn nodi meysydd lle mae angen gwella, megis eich proffidioldeb neu eich dull o gadw’ch llyfrau.

Cyfrifon Rheoli

Yn yr hinsawdd economaidd newidiol sydd ohoni, mae’r gallu i ddeall eu sefyllfa ariannol yn fwyfwy pwysig i’n cleientiaid. Gall hyn fod at ddibenion y banc, i gynorthwyo â chynlluniau treth neu er mwyn gweld sut mae’r busnes yn perfformio.

Yma yn LHP mae gennym dîm sy’n arbenigo mewn cyfrifon rheoli a fydd naill ai yn dod atoch chi neu’n gweithio yn ein swyddfeydd ni i baratoi cyfrifon misol, chwarterol neu hanner blwyddyn, fel bod gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn eich busnes.
Trwy ddefnyddio technoleg cwmwl, ni allai paratoi eich gwybodaeth ariannol fod yn gynt nac yn haws – gofynnwch i ni ddangos i chi.

Llif Arian a Chynllunio Busnes

Gall adroddiadau llif arian ac amcanestyniadau rheolaidd ar gyfer eich busnes eich helpu i ddilyn eich sefyllfa ariannol a’ch rhybuddio am unrhyw broblemau neu faterion all godi yn y dyfodol.

Mae amcanestyniadau eraill, megis mantolenni ac adroddiadau elw a cholled yn ddefnyddiol hefyd, yn enwedig wrth geisio sicrhau cyllid i’r busnes.

Mae cynllun clir yn hanfodol i lwyddiant unrhyw fusnes, ac wrth ei weithredu rhaid ei fonitro a’i fesur i sicrhau bod camau adferol yn cael eu cyflwyno a bod angen.

Nod ein gwasanaeth cynllunio busnes yw:

  • Nodi ble mae eich busnes yn sefyll ar hyn o bryd.
  • Cynllunio’n effeithiol ar gyfer y dyfodol.
  • Canolbwyntio ar gryfderau allweddol.
  • Gwella gwybodaeth reoli.
  • Defnyddio adnoddau yn y modd mwyaf effeithiol posib.
  • Nodi’r gofynion cyllido.
  • Rhagamcanu goblygiadau ariannol y prosiect.
 • Gallwn gynorthwyo i baratoi cynlluniau ar gyfer y dyfodol, cyllidebau blynyddol a rhagolygon ariannol.

Hawlio Grantiau

Rydym yn paratoi hawliadau am grantiau ar gyfer ystod eang o ddiwydiannau. Gwneir y rhain yn amserol i sicrhau bod y busnes yn derbyn y cyllid ar yr adeg y mae mwyaf ei angen, a heb oedi gormodol.

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6