Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Cyngor Treth Siartredig

 

Rydym yn cynnig mwy na gwasanaeth cyfrifon blynyddol, gallwn hefyd roi cyngor manwl ar dreth ac rydym yn arbenigo mewn meysydd megis twristiaeth, amaeth, y cyfryngau a manwerthu.

Pedwar rheswm da dros godi’r ffôn i LHP:

⦁ Cyngor cywir a chymwys.
⦁ Tawelwch meddwl eich bod yn talu’r trethi cywir.
⦁ Dadansoddi cynhwysfawr er mwyn sicrhau’r buddion treth gorau posib.
⦁ Meddwl agored a pharodrwydd i ymgynghori â chysylltai busnes er mwyn ychwanegu gwerth.

Cyngor Treth Enillion Cyfalaf
Gall ein Harbenigwyr Treth Enillion Cyfalaf eich helpu i gynllunio ar gyfer Treth Enillion Cyfalaf er mwyn sicrhau’r manteision gorau posib o ran treth wrth i chi waredu neu drosglwyddo ased.

Drwy gynllunio gofalus a chynnar maen bosib lleihau neu ddileu’r dreth Enillion Cyfalaf sy’n daladwy. A thrwy edrych ar eich sefyllfa benodol chi, mae’n bosib y gallwn leihau eich atebolrwydd Treth Enillion Cyfalaf neu ohirio’r taliadau.

Gallwn sicrhau y cewch y buddion mwyaf posib o’r cynllun Rhyddhad i Entrepreneuriaid drwy eich helpu naill ai i sefydlu strwythurau busnes treth-effeithiol o’r cychwyn neu ailstrwythuro cyn gwaredu’r busnes.

Gallwn gynnig cyngor ar hawlio unrhyw ostyngiadau eraill sydd ar gael i chi megis:

 • Gostyngiad Prif Breswylfa Preifat
 • Gostyngiadau ar Osodiadau
 • Gostyngiad ar Roddion
 • Esemptiadau Treth Blynyddol
 • Esemptiadau Treth ar Eiddo Personol

Gallwn eich cynghori ynghylch trosglwyddo perchnogaeth ased, er enghraifft, os oes gan eich priod esemptiadau treth blynyddol nas defnyddiwyd neu golledion cyfalaf.

Mae gennym yr arbenigedd i’ch cynghori ynghylch sut y gall amseriad gwerthiant effeithio ar y dyddiad talu, a ph’un ai y gellir gwaredu ased dros fwy nag un flwyddyn dreth er mwyn sicrhau’r gostyngiadau a’r esemptiadau mwyaf y gellir eu cael.

Cynlluniau Treth Uwch
Rydym yn cynnig gwasanaeth Cynlluniau Treth Uwch ar gyfer cleientiaid a chwmnïau â gwerth net uchel. Gallwn hefyd drwy gwmnïau cysylltiol, gynnig cyngor ar ystod o strategaethau lliniaru treth ar gyfer y mwyafrif o fathau o drethi.

Cynlluniau a chyngor Etifeddiaeth
Rydym yn aml yn cydgysylltu â chyfreithwyr ynghylch rhoi’r cyngor gorau ar dreth Etifeddiaeth yn dilyn adolygiad trylwyr o’ch amgylchiadau. Gall hyn gynnwys trosglwyddo asedau, cynllunio ewyllys a threfnu yswiriant. Gallwn hefyd gynnig cyngor ar weithredoedd amrywio yn dilyn marwolaeth.

Ymholiadau Treth
Os byddwch yn destun ymchwiliad treth gall ein harbenigwyr eich cynorthwyo i sicrhau’r canlyniad gorau posib a lleihau unrhyw effaith andwyol ar eich busnes a’ch bywyd personol.

Ni ddylid tanbrisio cost ymchwiliad treth o ran amser, arian, straen a’r effaith bosib ar eich iechyd. Rydym yn anelu i ddelio ag unrhyw drafferthion all godi o ddydd i ddydd gan eich gadael chi i ganolbwyntio ar redeg eich busnes a bwrw ymlaen â’ch bywyd prysur.

Boed yn ymchwiliad lleol neu’n fater i uned ymchwilio arbenigol, mae gennym gyfoeth o brofiad o ran delio ag ymchwiliadau Adran Tollau a Chyllid Ei Mawrhydi (HMRC). Gallwn sicrhau’r canlyniad gorau a gwneud yn siŵr bod y camau cywir yn cael eu cymryd i osgoi neu leihau unrhyw gosb ariannol.

Tra bod pob ymchwiliad yn wahanol, byddwn yn:

 • Cydgysylltu ag ymgynghorwyr cyfreithiol
 • Paratoi adroddiadau angenrheidiol
 • Paratoi setliadau sifil
 • Mynychu a chynrychioli cleientiaid ymhob cyfarfod gydag awdurdodau statudol
 • Trafod y setliadau terfynol gydag awdurdodau statudol
 • Cynnal archwiliadau ac adolygiadau PAYE ac Yswiriant Gwladol
 • Adolygu hawliadau a wneir yn dilyn ymweliadau sicrwydd TAW am wallau o ran egwyddor

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6