Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Cynlluniau Olyniaeth ac Ymadael

succession

Mae’r amseru o ran eich penderfyniad i adael eich cwmni neu gyflwyno olynydd yn hollbwysig. Gallwn eich helpu i sicrhau’r buddion ariannol gorau posib drwy ofalu eich bod yn gadael neu’n trosglwyddo’r awenau ar yr amser gorau o’ch safbwynt chi a’ch busnes.

Rydym yn deall yn iawn fod ar wahanol bobl a busnesau angen gwahanol gyngor a chefnogaeth. Drwy weithio gyda chi gallwn ddatblygu rhaglen sydd wedi ei theilwra a’i hamseru yn arbennig i ateb eich anghenion chi.

Byddwch yn elwa’n uniongyrchol o gael cyngor arbenigol gan staff profiadol fydd yn paratoi strategaethau ymadael ac olyniaeth sydd wedi eu teilwra i’ch amgylchiadau personol chi, cynlluniau ar gyfer y dyfodol ac amserlen ar gyfer gorffen gweithio a fydd yn sicrhau’r buddion ariannol gorau posib wrth i chi ymadael.

Bydd ein harbenigwyr treth yn sicrhau bod y strategaethau a ddatblygir yn cynnig yr opsiynau gorau i chi a’ch busnes.

Bydd y strategaethau a ddatblygir yn hyblyg fel bod modd addasu i unrhyw newidiadau yn eich amgylchedd fasnachu, eich amcanion neu eich amgylchiadau personol.

Os hoffech wybod sut y gallwch elwa o’n harbenigedd mewn cynlluniau olyniaeth ac ymadael, cysylltwch ag aelod o’n tîm o arbenigwyr.

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6