Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Treth

rhys-jones-taxshona-humphreys

Hunanasesu

Ydy eich cyfrifydd yn gwybod am ‘Troi Treth yn Ddigidol’? Cysylltwch â’n swyddfa ni i weld sut y gallwn eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd o fewn yr amserlen a osodwyd.

Rhaid i bob unigolyn hunangyflogedig, cyfarwyddwr cwmni a threth dalwr cyfradd uwch ffeilio ffurflen dreth hunanasesu erbyn y 31ain o Ionawr pob blwyddyn.
Rhaid cyflwyno’r ffeiliau hyn yn electronig, fel arall, y dyddiad cau ar gyfer eu derbyn yw’r 31ain Hydref.

Mae gennym systemau mewn lle i sicrhau y cydymffurfir â dyddiadau allweddol ac y cyflwynir y ffurflenni treth i Adran Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi trwy gyfrwng y rhyngrwyd.

Ffurflenni Treth Gorfforaethol

Byddwn yn gwneud ein gorau i baratoi eich ffurflen dreth gorfforaethol ar yr un pryd ag y paratoir eich datganiad cyfrifon blynyddol. Bydd hyn yn golygu y gallwn ymdrin ag unrhyw faterion sy’n codi tra’u bod yn fyw yn y cof. Rydym yn paratoi’r ffurflenni hyn gan ddefnyddio ein dealltwriaeth a’n profiad o eitemau a ganiateir, a gallwn gynnig cyngor pellach ynghylch hawlio gostyngiadau treth gan gynnwys lwfansau cyfalaf.

Rhaid cyflwyno ffurflenni treth i HMRC ymhen 12 mis ar ôl diwedd blwyddyn ariannol eich cwmni a dylid talu unrhyw dreth sy’n ddyledus ymhen 9 mis ac 1 diwrnod ar ôl eich diwedd blwyddyn.

Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Rydym yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr ar gyfer cyfrifon Ymddiriedolaethau ac Ystadau ynghyd â’r ffurflenni treth statudol. Rydym yn gwneud y gwaith hwn i gleientiaid cyfredol a chleientiaid newydd, a chawn atgyfeiriadau hefyd gan gyfreithwyr lleol.

Cymorth Profiant

Rydym yn cynnig cymorth i gleientiaid cyfredol a newydd i ddelio â materion profiant ar adeg emosiynol pan fyddant wedi colli anwyliaid. Mae LHP wedi ymgeisio am statws Profiant fydd yn golygu y gallwn gynorthwyo ein cleientiaid drwy’r holl broses profiant.

Credydau Treth

Gallwn eich cynorthwyo i baratoi datganiad credydau treth blynyddol. Gallwn hefyd ddarparu eich union ffigyrau neu amcangyfrif amserol at y diben hwn ac, os oes angen, gallwn wneud addasiadau unwaith bydd eich ffurflenni treth wedi’u cwblhau.

Ffurflenni Treth ar Werth (TAW)

Mae gennym adran sy’n ymdrin yn benodol â materion TAW fydd yn cwblhau eich ffurflenni TAW erbyn y dyddiadau cau statudol ac yn eich hysbysu ynghylch y taliadau neu ad-daliadau sy’n ddyledus. Mae’r gwasanaeth hwn yn dod â thawelwch meddwl gan nad oes rhaid i chi ofidio am lenwi’r ffurflenni eich hun. Gallwn eich cynghori ynghylch y cynllun TAW sydd fwyaf addas i’ch busnes chi gan gynnwys y Cynllun Cyfradd Safonol, Arian Parod neu Gyfrifyddu Blynyddol etc.

Cynllun Ymchwiliadau Treth

Gydag arolygwyr HMRC dan bwysau i gynyddu’r refeniw a geir drwy drethi, disgwylir fwyfwy o ymchwiliadau treth yn y dyfodol. Mae gan LHP yr arbenigedd i ddelio ag ymchwiliadau felly a thrafod setliadau.

Deallir bod nifer o ymchwiliadau yn cael eu cynnal ar hap felly rydym yn cynnig yswiriant i gleientiaid a fydd yn talu ein ffioedd ni os bydd rhaid i ni ddelio ag ymchwiliad. Mae hyn yn diogelu’r cleient rhag y pwysau ariannol sy’n gysylltiedig ag ymchwiliad neu anghydfod yn ymwneud â threth.

Mae nifer o’n cleientiaid wedi cymryd mantais o’r gwasanaeth hwn ac rydym o’r farn bod lefel y diogelwch a’r manteision a gynigir yn ddefnyddiol iawn yn yr hinsawdd economaidd anodd sydd ohoni.

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6