Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Treth

rhys-jones-taxshona-humphreys

Hunanasesu

Ydy eich cyfrifydd yn gwybod am ‘Troi Treth yn Ddigidol’? Cysylltwch â’n swyddfa ni i weld sut y gallwn eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd o fewn yr amserlen a osodwyd.

Rhaid i bob unigolyn hunangyflogedig, cyfarwyddwr cwmni a threth dalwr cyfradd uwch ffeilio ffurflen dreth hunanasesu erbyn y 31ain o Ionawr pob blwyddyn.
Rhaid cyflwyno’r ffeiliau hyn yn electronig, fel arall, y dyddiad cau ar gyfer eu derbyn yw’r 31ain Hydref.

Mae gennym systemau mewn lle i sicrhau y cydymffurfir â dyddiadau allweddol ac y cyflwynir y ffurflenni treth i Adran Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi trwy gyfrwng y rhyngrwyd.

Ffurflenni Treth Gorfforaethol

Byddwn yn gwneud ein gorau i baratoi eich ffurflen dreth gorfforaethol ar yr un pryd ag y paratoir eich datganiad cyfrifon blynyddol. Bydd hyn yn golygu y gallwn ymdrin ag unrhyw faterion sy’n codi tra’u bod yn fyw yn y cof. Rydym yn paratoi’r ffurflenni hyn gan ddefnyddio ein dealltwriaeth a’n profiad o eitemau a ganiateir, a gallwn gynnig cyngor pellach ynghylch hawlio gostyngiadau treth gan gynnwys lwfansau cyfalaf.

Rhaid cyflwyno ffurflenni treth i HMRC ymhen 12 mis ar ôl diwedd blwyddyn ariannol eich cwmni a dylid talu unrhyw dreth sy’n ddyledus ymhen 9 mis ac 1 diwrnod ar ôl eich diwedd blwyddyn.

Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Rydym yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr ar gyfer cyfrifon Ymddiriedolaethau ac Ystadau ynghyd â’r ffurflenni treth statudol. Rydym yn gwneud y gwaith hwn i gleientiaid cyfredol a chleientiaid newydd, a chawn atgyfeiriadau hefyd gan gyfreithwyr lleol.

Cymorth Profiant

Rydym yn cynnig cymorth i gleientiaid cyfredol a newydd i ddelio â materion profiant ar adeg emosiynol pan fyddant wedi colli anwyliaid. Mae LHP wedi ymgeisio am statws Profiant fydd yn golygu y gallwn gynorthwyo ein cleientiaid drwy’r holl broses profiant.

Credydau Treth

Gallwn eich cynorthwyo i baratoi datganiad credydau treth blynyddol. Gallwn hefyd ddarparu eich union ffigyrau neu amcangyfrif amserol at y diben hwn ac, os oes angen, gallwn wneud addasiadau unwaith bydd eich ffurflenni treth wedi’u cwblhau.

Ffurflenni Treth ar Werth (TAW)

Mae gennym adran sy’n ymdrin yn benodol â materion TAW fydd yn cwblhau eich ffurflenni TAW erbyn y dyddiadau cau statudol ac yn eich hysbysu ynghylch y taliadau neu ad-daliadau sy’n ddyledus. Mae’r gwasanaeth hwn yn dod â thawelwch meddwl gan nad oes rhaid i chi ofidio am lenwi’r ffurflenni eich hun. Gallwn eich cynghori ynghylch y cynllun TAW sydd fwyaf addas i’ch busnes chi gan gynnwys y Cynllun Cyfradd Safonol, Arian Parod neu Gyfrifyddu Blynyddol etc.

Cynllun Ymchwiliadau Treth

Gydag arolygwyr HMRC dan bwysau i gynyddu’r refeniw a geir drwy drethi, disgwylir fwyfwy o ymchwiliadau treth yn y dyfodol. Mae gan LHP yr arbenigedd i ddelio ag ymchwiliadau felly a thrafod setliadau.

Deallir bod nifer o ymchwiliadau yn cael eu cynnal ar hap felly rydym yn cynnig yswiriant i gleientiaid a fydd yn talu ein ffioedd ni os bydd rhaid i ni ddelio ag ymchwiliad. Mae hyn yn diogelu’r cleient rhag y pwysau ariannol sy’n gysylltiedig ag ymchwiliad neu anghydfod yn ymwneud â threth.

Mae nifer o’n cleientiaid wedi cymryd mantais o’r gwasanaeth hwn ac rydym o’r farn bod lefel y diogelwch a’r manteision a gynigir yn ddefnyddiol iawn yn yr hinsawdd economaidd anodd sydd ohoni.

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6