bars

Ein Stori

Arbenigedd yn delio â’r materion cyllid busnes mwyaf cymhleth, ers 1935.

Helo. Cyfrifwyr LHP ydym ni. Cwmni deinamig o cyfrifwyr siartredig wedi ein lleoli yng Nghaerfyrddin, Hwlffordd, Llambed, Dinbych-y-pysgod a Cross Hands.

Ein Stori

Rydym yn disgrifio ein hunain fel practis ymgynghorol modern sy’n cynnig ‘cyffyrddiad personol’.

Rydym wedi cydweithio â’r gymuned fusnes yn Ne Orllewin Cymru ers dros 85 mlynedd. Mae ein hagwedd ni tuag at gyfrifyddu yn ein gwneud yn wahanol a dyna hefyd yw’r rheswm pam yr ydym yn un o’r cwmnïau mwyaf blaenllaw yn Ne Cymru heddiw.

Fel busnes sydd wedi ennill sawl gwobr, a’r cwmni gwasanaethau proffesiynol cyntaf yng Ngorllewin Cymru i ymgorffori technoleg cwmwl, ein cenhadaeth yw bod yn rym er daioni, a helpu cleientiaid i ffynnu, addasu a thyfu mewn busnes.

Adlewyrchir ein dyrnaid o werthoedd ym mhopeth a wnawn. Mae gennym 4 cyfarwyddwr wedi eu lleoli yn ein prif swyddfa yng Nghaerfyrddin, 2 gyfarwyddwr cyswllt mewn swyddfeydd eraill. Mae ein harbenigedd yn cyfuno degawdau lawer o brofiad ar draws meysydd megis amaeth, mân-werthu a thwristiaeth.  Mae ein tîm ehangach yn arbenigwyr mewn cyfrifeg cwmwl ac mae ganddynt brofiad helaeth mewn gwasanaethau lleol.

Mae ein 70 o staff ar draws 5 lleoliad yn arbenigo mewn delio â’r materion ariannol mwyaf cymhleth. Ond rydym yn dal i fod yn ddigon bach i ddarparu’r gwasanaeth personol y mae ein cleientiaid yn ei werthfawrogi.

Rydym bob amser yn penodi rheolwr gwasanaeth penodol ar gyfer ein cleientiaid i’w tywys drwy’r broses gyfrifyddu o’r dechrau i’r diwedd. Rydym yn addo gwneud symud atom yn broses mor ddi-dor â phosib.

Beth Am Sgwrs?

Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych! P’un ai ydych am wybod pa ganlyniadau y gallem eu sicrhau i’ch sefydliad, neu os hoffech alw heibio am baned neu dderbyn cyngor dros y ffôn, gadewch neges a bydd ein tîm yn cysylltu â chi.

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN