bars

Gweithio i Ni

Cydweithio’n dda fel tîm a gyda chleientiaid.

A ydych chi’n chwilio am waith mewn tîm o Arbenigwyr Cyfrifyddu Cwmwl deinamig ac arloesol?

Os ydych, mae Cyfrifwyr LHP yn chwilio amdanoch chi hefyd.

Gweithio i Ni

Rydym yn credu mewn recriwtio’r gorau a darparu’r amgylchedd gwaith gorau posib ar gyfer ein staff.  Mae wastad diddordeb gennym mewn cael pobl alluog a brwdfrydig i ymuno â’n tîm, sy’n tyfu’n gyson.  Yn sgil ein twf parhaol a chyflwyno cyfrifon digidol ar gyfer ein 4,000+ o gleientiaid, mae hwn yn batrwm parhaol.

Os ydych chi’n credu y byddech yn ased i’n tîm, cwblhewch ein ffurflen gais isod a’i dychwelyd ynghyd â’ch CV drwy ebost i info@lhp.co.uk.

Swyddi Gwag

Does dim swyddi gwag ar hyn o bryd ond peidiwch â gadel hynny i’ch stopio rhag cysylltu â ni! Rydym wastad yn cadw llygad allan am unigolion uchelgeisiol a dymunol sy’n chwilio am her newydd.

Diwylliant

Rydym yn dîm clos iawn, gyda pherthynas dda o fewn yr adrannau unigol megis cyfrifyddu cwmwl, treth a chyflogres, rhwng yr adrannau hynny ac ar draws ein pedwar lleoliad. Rydym yn gweithio fel un tîm mawr. Rydym o’r farn bod y dull cydweithredol hwn o weithio yn sicrhau’r canlyniadau gorau i’n cleientiaid ac yn ein helpu ni i dyfu gyda’n gilydd yn broffesiynol tuag at ein hamcanion fel partneriaid meddalwedd cwmwl – sef i helpu ein cleientiaid i ffynnu, addasu a thyfu.

Y Tîm

Yma yn LHP rydym yn cymryd amser i sicrhau bod ein teulu gwaith yn hapus ac yn derbyn cefnogaeth yn eu swyddi a’r tu allan i’r gwaith.  I ni, nid geiriau yn unig yw ‘lles gweithwyr’, mae’n ffordd o weithredu.  Rydym yn dîm o arbenigwyr cyfrifyddu cwmwl yn cynnwys arbenigwyr a hyfforddwyr Xero, rheolwyr cyfrifon, ymgynghorwyr TAW, ymgynghorwyr treth, arbenigwyr cyflogres a mwy.  

Wrth weithio gyda ni, byddwch yn cael cyfle i ddysgu o’r tu mewn ac rydym yn disgwyl i aelodau newydd o’r tîm ychwanegu eu harbenigedd hwy at y gymysgedd hefyd. Peidiwch â bod yn swil, gwnewch gais i LHP a dywedwch wrthym pam y byddech chi’n aelod newydd perffaith o’r tîm!

Buddion

Rydym yn cynnig pensiwn gweithle da ac oriau gwaith hyblyg – hyd yn oed ffrwythau ffres yn y gegin bob dydd. Rydym hefyd yn dîm sy’n buddsoddi yn hyfforddiant a datblygiad personol ein staff ac yn eu cefnogi i ennill cymwysterau.

Sgwrsio â Ni

Os hoffech weithio i gwmni arloesol o gyfrifwyr cwmwl, cysylltwch â ni. Gallwch lawrlwytho ein ffurflen gais isod ac atodwch eich CV at eich llythyr eglurhaol a’u hanfon at info@lhp.co.uk.

Xero Sage Kashflow Receipt Bank Quickbooks Xavier Free Agent Starling Bank Go Cardless

Yn anffodus, oherwydd y nifer uchel o CVau a dderbynnir gennym, ni allwn ymateb i bob un, ond fe’u cedwir ar ffeil ar gyfer swyddi gwag yn y dyfodol.

Y Newyddion Diweddaraf

I weld y diweddaraf o ran newyddion swyddfa a swyddi gwag Cyfrifwyr Siartredig LHP, ewch i’n tudalennau Facebook a Twitter.

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN