bars

Ein Hethos

Mae gan LHP ddyrnaid o werthoedd craidd, a adlewyrchir ymhob peth a wnawn.

Er mai ni yw’r cwmni gwasanaethau proffesiynol cyntaf yng Ngorllewin Cymru i ymgorffori cwmwl, mae ein cenhadaeth yn dal yr un peth ag yr oedd yn ôl yn 1935, pan sefydlwyd y cwmni. Helpu cleientiaid i ffynnu, addasu a thyfu.

Ein Hethos

Mwy na chyfrifwyr yn unig, Mae gennym ddyrnaid o werthoedd craidd sy’n adlewyrchu’r ffordd yr ydym bob adeg yn gweithio.

Ein haddewid i chi:

Rydym yn arbenigwyr

Rhedir nifer o gwmnïau ariannol gan gorfforaethau anferth anweladwy. Mae LHP wedi bod yn fusnes annibynnol ers y diwrnod cyntaf. Since 1935, our long finance heritage has covered a whole range of needs. O gyngor treth, archwiliadau corfforaethol, profiant a chynllunio olyniaeth, i swyddi cyfarwyddwyr cyllid a gwasanaethau cyflogres ar gontract allanol.

Rydym yn barod i helpu

Rydym yn frwdfrydig dros helpu ein cleientiaid. Rydym yn cynnig gwasanaeth ymgynghori pwrpasol, a ddisgrifir yn aml fel estyniad naturiol o’n tîm. Mae ein cleientiaid yn dweud mai’r hyn sy’n ein gwneud ni’n wahanol yw ein bod yn cymryd amser i ddeall a datrys problemau a chynnig atebion wedi eu teilwra, ac mae gennym ymagwedd ‘gallu-gwneud’.

Rydym yn ddibynadwy

Dechreuom yn ôl yn y 1930au, ond erys un peth yr un fath heddiw. Er bod rhai cwmniau eraill yn honni eu bod yn cynnig yr un peth â ni, mae gennym ymagwedd bersonol tuag gyfrifyddu cwmwl a chyngor busnes, y mae ein cleientiaid yn ei hoffi ac o’r herwydd maent yn ymddiried ynom.

Rydym yn onest

Nid ydym yn credu mewn sbin marchnata. Rydym yn ddiffuant ac yn ddidwyll. Yr hyn a welwch yw’r hyn a gewch. Mae ein henw da yn golygu popeth i ni ac mae ein tîm  dibynadwy yn barod i fynd yr ail filltir ar eich rhan. Rydym hefyd yn rhoi ‘yn ôl’ yn rheolaidd drwy gyfrannu at elusennau.

Rydym yn rhoi gwasanaeth o’r radd flaenaf

Rydym bob adeg yn ymdrechu i roi gwasanaeth sydd y ‘gorau-yn-ein-dosbarth’. Rydym yn gweithio’n dda dan bwysau, yn deall sut i ddatrys problemau anodd yn gyflym ac yn cyflwyno cyfrifon o fewn y gyllideb, ar amser, bob tro.

Rydym yn edrych i’r dyfodol

Gyda dros 85 mlynedd o wybodaeth, nid oes amheuaeth ein bod yn ddwylo diogel i’ch arwain gyda’r cyngor gorau posib. Dim ond y bobl gorau a gyflogir gennym – ac mae gan ein cyfarwyddwyr brofiad helaeth mewn ystod eang o faterion cyllid busnes. Rydym yn helpu cleientiaid i gofleidio’r dyfodol drwy roi cyngor rhagweithiol a’u cynorthwyo i symud i gyfrifyddu cwmwl.

Rydym ar flaen y gad

O fusnesau bychain i fentrau mawrion, o’r diwydiant ffermio i gwmnïau uwch-dechnoleg – rydym yn ddigon lleol i ofalu ac yn ddigon mawr i ddeall.

Beth Am Sgwrs?

Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych! P’un ai ydych am wybod pa ganlyniadau y gallem eu sicrhau i’ch sefydliad, neu os hoffech alw heibio am baned neu dderbyn cyngor dros y ffôn, gadewch neges a bydd ein tîm yn cysylltu â chi.

Let's Talk - LHP Accountants
Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN