bars

Barn Ein Cleientiaid

Rydym yn dod i adnabod ein cleientiaid yn dda fel y gallwn eu cynghori ynghylch eu hamcanion.

Mae’r hyn y mae ein cleientiaid yn ei ddweud amdanom yn bwysig tu hwnt i ni. Dyna pham yr ydym bellach yn gwmni blaenllaw sy’n tyfu’n gyflym, a’r cwmni cyfrifyddu a ddewisir gan nifer helaeth o bobl De Orllewin Cymru ers 1935.

Barn Ein Cleientiaid

“Mae’r hyn y mae ein cleientiaid yn ei ddweud amdanom yn bwysig tu hwnt i ni. Dyna pam yr ydym bellach yn gwmni blaenllaw sy’n tyfu’n gyflym, a’r cwmni cyfrifyddu a ddewisir gan nifer helaeth o bobl De Orllewin Cymru ers 1935.”

Greenhouse 1899

“Mae LHP wedi ein cefnogi ers 5 mlynedd nawr – ein helpu i sefydlu’r busnes a’n cynghori ynghylch meddalwedd cyfrifyddu, materion treth a gofynion Tŷ’r Cwmnïau a HMRC. Gwasanaeth ardderchog bob cam o’r ffordd.”

David Beaney, Mansion House Llansteffan (Twristiaeth a Lletygarwch, Llansteffan)

“Rydym wedi defnyddio LHP fel ein hymgynghorwyr busnes a threth ers 2014. Yn ogystal â pharatoi’r cyfrifon a’r ffurflenni TAW safonol, rydym yn gwerthfawrogi eu dulliau gweithredu rhagweithiol – cyngor proffesiynol, seminarau a chylchlythyrau misol. Rydym yn eu cymeradwyo’n uchel iawn.”

Robert Davies, Penfro Consultancy, (Syrfewyr Siartredig, Penfro, Pembroke)

“Trueni na fyddem wedi symud i gyfrifyddu cwmwl Xero 20 mlynedd yn ôl. Mae’r gefnogaeth yr wyf wedi ei derbyn yn rhagorol.”

Chris James, Walter Lloyd and Sons (Fferyllfa, Caerfyrddin)

“Pan rydych chi mewn busnes, mae angen cyfrifydd arbennig o dda. Mae Eirian yn LHP wedi rhoi hynny i ni. Gwnaed y gwaith dantllyd o sefydlu busnes llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP.  Cryfderau LHP yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylder a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Rwyf yn fwy na hapus i gymeradwyo cyfrifwyr LHP. Rwy’n ystyried Eirian yn aelod o’n tîm.”

Samuel Carey, Milkwell (Ffermwr Llaeth yng Ngogledd Cymru)

“Fel cwmni mawr wedi ei leoli yng Nghaerdydd, sy’n cyflenwi nwyddau adeiladu arbenigol, rhaid cynnal archwiliad llawn sy’n cydymffurfio â’r Safonau Archwilio Rhyngwladol. Ac fel cwmni cenedlaethol sy’n masnachu mewn marchnad ddeinamig, mae arnom angen cwmni archwilio sy’n deall natur ein busnes ac sy’n gallu gwneud cyfraniad gwirioneddol i’n llwyddiant pan fydd angen. Mae LHP wedi rhagori ar ein disgwyliadau ymhob maes ac wedi profi i fod yn ymgynghorwyr busnes gwerthfawr tu hwnt, yr ydym yn llwyr ymddiried ynddynt.”

Blue Bay Building Products (Cyflenwr Nwyddau Adeiladu Arbenigol, Caerdydd a’r DU)

“Rydym wedi bod yn gleientiaid gyda LHP ers 17 mlynedd ac rwyf bellach yn eu hystyried yn ffrindiau sydd bob amser yn gwarchod fy muddiannau. Maent bob amser yn effeithiol, cyfeillgar, cwrtais a pharod iawn i helpu. Maent yn cynnig cyngor ariannol dibynadwy ar sawl mater, o drethi i fuddsoddiadau ac yn cynnal cyfarfodydd cynllunio treth rheolaidd, sy’n ddefnyddiol iawn. Rwy’n disgwyl ymlaen ar barhau â’n perthynas â LHP am nifer o flynyddoedd i ddod.”

Tim Lewis, West Wales Dental Clinic (Practis Deintyddol, Caerfyrddin)

“Cyngor proffesiynol ac ymarferol, ardderchog ar bob agwedd o drethi busnes a threthi personol. Nid oes yr un broblem yn rhy fawr nac yn rhy fach i LHP ei datrys.”

The Hive, (Bwyty yn Aberaeron)

“Rwy’n hapus iawn â’r gwasanaeth yr wyf wedi ei gael gan LHP dros nifer o flynyddoedd. Rwy’n gallu gweld y gwahaniaeth y mae cyfrifydd da yn ei wneud, o’i gymharu â’r gwasanaeth a dderbyniais gan fy nghyfrifydd blaenorol. Yr hyn sy’n arbennig o dda yw eu hargaeledd, apwyntiadau buan ac atebion prydlon. Mae gwybod eich bod yn ymdrin â materion ac yn eu datrys yn sydyn yn rhoi tawelwch meddwl i mi. Mae’r cyfrifon yn cael eu paratoi yn brydlon ac ymdrinnir ag ymholiadau’n effeithlon, gan gynnwys rhai gan y dyn treth – a all fod yn hunllef! Mae LHP wedi rhoi cyngor proffesiynol eglur i mi mewn perthynas â’m prif incwm, enillion rhent ac incwm o gwmni cyfyngedig. Diolch am fod yn gydweithiwr mewn busnes ac yn ffrind.”

Dr A Gupta (Meddyg Ymgynghorol, Ysbyty Glangwili)

“Rydym yn gwerthfawrogi’r cyngor a gawn gan LHP a’r modd effeithiol y maent yn paratoi ein cyfrifon. Mae eu gwybodaeth am amaethu’n amhrisiadwy ac rydym yn hoffi’r ffordd ddymunol sydd ganddynt o gynnal eu busnes.”

Messrs Brown, Fferm Laeth yn Tafarn-sbeit (Sir Benfro)

“O’r eiliad y trosglwyddais fy nghyfrifon i LHP teimlais eu bod yn gwarchod fy muddiannau.  Maent yn awyddus i’ch helpu i ddeall y ffordd orau o redeg eich busnes.  Mae’r wybodaeth a geir ganddynt yn eglur a syml ac yn cael ei chyflwyno mewn modd cyfeillgar. Pan wyf yn brysur yn gwneud yr hyn rwy’n ei wneud orau, mae’n gwneud synnwyr economaidd i’w gadael hwy i wneud eu pethau, ac arbed arian i mi.  Canmoliaeth mawr i’r cwmni cyfrifyddu dibynadwy hwnred my accounts to LHP, I felt they had my best interests at heart. They’re committed to helping you understand best ways to manage your business. They take the time to understand you. Information is clear, concise and friendly. When I’m busy doing what I do best, there is economic sense in letting them do their stuff. To save me money. Highly recommend this trusted firm of accountants.”

Sarah Ray, Design Marque (Asiantaeth Ddylunio, Sir Gaerfyrddin)

“Hoffem fynegi ein gwerthfawrogiad o LHP a diolch iddynt am gymryd gofal da o’n busnes dros nifer fawr o flynyddoedd. Fel fferm deuluol, rydym bellach yn gleientiaid trydedd cenhedlaeth, ac mae hynny’n siarad cyfrolau.”

Messrs Jones, Gilfach (Ffermwyr Llaeth a Chig Eidion, Llangain)

“O’r sesiynau hyfforddi Xero rhad ac am ddim i’r gefnogaeth barhaol a roddir gan Matthew a’i dîm, maent wedi sicrhau bod trosglwyddo i Xero, yn sgil Gwneud Treth yn Ddigidol, wedi bod yn hawdd iawn. Ni allwn roi digon o ganmoliaeth i Matthew a’i dîm. Mae’r tanysgrifiad misol sy’n talu ein holl ffioedd yn gost effeithiol iawn i ni. Mae gan LHP ddealltwriaeth wirioneddol o’r hyn yr ydym ei angen o’n busnes.  Rydym felly yn ymddiried yn llwyr ynddynt i’n cynghori’n briodol.”

John Murcott, NPH Renewables (Ynni Adnewyddiadwy, Sir Benfro)

Beth Am Sgwrs?

Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych! P’un ai ydych am wybod pa ganlyniadau y gallem eu sicrhau i’ch sefydliad, neu os hoffech alw heibio am baned neu dderbyn cyngor dros y ffôn, gadewch neges a bydd ein tîm yn cysylltu â chi.

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN