bars

Cwrdd â’r Tîm

Arbenigedd yn delio â’r materion cyllid busnes mwyaf cymhleth, ers 1935.

Helo, Cyfrifwyr LHP ydym ni, cwmni deinamig o Gyfrifwyr Siartredig wedi ein lleoli yng Nghaerfyrddin, Hwlffordd, , Llambed, Dinbych-y-pysgod a Cross Hands. Practis ymgynghorol modern sy’n cynnig ‘cyffyrddiad personol’. Mae ein 70+ o staff ar draws 5 lleoliad yn arbenigo mewn delio â’r materion ariannol mwyaf cymhleth, ond rydym yn dal i fod yn ddigon bach i ddarparu’r gwasanaeth  personol y mae ein cleientiaid yn ei werthfawrogi.

Cyfarwyddwyr

Cliciwch i ddarllen bios…

cross

Matthew Williams (FCA, CTA)

Rheolwr Gyfarwyddwr

Matthew Williams yw rheolwr gyfarwyddwr LHP ac mae’n gweithio yn eu Pencadlys yng Nghaerfyrddin. Ac yntau wedi gweithio i gwmnïau cenedlaethol yng Nghaerdydd am nifer o flynyddoedd, daeth Matthew i Sir Gaerfyrddin gan ddefnyddio ei brofiad i gynorthwyo cleientiaid i ehangu eu gorwelion.

Fel cyfrifydd ac ymgynghorwr treth siartredig cymwysedig, gall Matthew gynnig cyngor ar ystod eang o faterion gan gynnwys materion treth arbenigol. Yn ei rôl fel partner archwilio a threth LHP, mae’n gweithio ar lefel leol gyda busnesau rhanbarthol i ddarparu atebion effeithlon a chost-effeithiol.

O gofio’r profiad y mae Matthew wedi’i ennill dros y blynyddoedd, mae ganddo gyfoeth o wybodaeth yn y meysydd hyn:

 • systemau cyfrifyddu cwmwl
 • deintyddion ac arbenigwyr deintyddol
 • cyfreithwyr a chwmnïau proffesiynol eraill
 • diwydiant adeiladu a chwmnïau peirianneg
 • ffermio ac amaeth
 • maes meddygol gan gynnwys meddygon ymgynghorol a fferyllwyr
 • elusennau a sefydliadau nid-er-elw
 • twristiaeth – gwestai, parciau carafanau a thai gwyliau
 • cartrefi gofal a phreswyl
 • mân-werthwyr moduron

Mae Matthew’n credu’n gryf mewn cyfathrebu â’i gleientiaid ac mae mewn cyswllt cyson â hwy er mwyn sicrhau ei fod bob amser ar gael i roi cyngor amserol ac addas.

Mae Matthew yn byw yn Sanclêr gyda’i wraig Sarah ac mae ganddynt dri o blant.  Mae’n mwynhau chwarae golff  ac mae’n cefnogi’r tîm rygbi lleol yn ogystal â’r tîm cenedlaethol. Mae’n hoff iawn o ddarllen nofelau, yn enwedig rhai gan Matthew Reilly a James Patterson – ac mae’n cadw’n heini drwy chwarae sboncen a nofio.  Mae hefyd yn aelod gweithgar o Ford Gron Caerfyrddin, sy’n codi arian ar gyfer elusennau lleol.  Yn ystod y gaeaf, mae’n hyfforddi timoedd ieuenctid y clwb rygbi lleol.

cross

Eirian Humphreys (FCA, FCCA)

Cyfarwyddwr Amaeth

Eirian Humphreys yw cyfarwyddwr amaeth LHP ac mae’n gweithio yn eu Pencadlys yng Nghaerfyrddin.

Ar ôl gweithio ar y fferm deuluol am nifer o flynyddoedd, penderfynodd Eirian gychwyn gyrfa newydd yn 2000 ac aeth i weithio at gwmni cyfrifyddu lleol.  Dros y bum mlynedd nesaf bu Eirian yn gweithio yng Nghaerfyrddin ac Abertawe, ac yn ystod y cyfnod hwn bu’n astudio i fod yn aelod o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA).  Llwyddodd i wneud hynny yn 2005, ac yna daeth yn aelod cymrawd (FCCA).

Dychwelodd wedyn i Sir Gâr gan weithio am gyfnod yn Rhydaman, cyn cymryd drosodd cwmni cyfrifyddu bach yng Nghaerfyrddin ym mis Mai 2008. Datblygodd ac ehangodd y cwmni hwn dros y 15 mis nesaf ac ym mis Awst 2009 ymunodd â LHP fel partner, gan ddefnyddio ei wybodaeth amaethyddol helaeth i gynorthwyo ein cleientiaid.

Ychwanegodd Eirian at ei gymwysterau ACCA yn 2010 trwy ennill statws Cyfrifydd Siartredig (ACA) ac yna yn 2020 daeth yn aelod cymrawd (FCA).

Mae ei gefndir amaethyddol a’i brofiad helaeth ym myd cyfrifon yn golygu bod gan Eirian wybodaeth drylwyr o amrywiaeth o fusnesau, gan gynnwys:

 • ffermio a busnesau cysylltiedig
 • diwydiant adeiladu
 • tafarndai a bwytai
 • mân-werthu a chyfanwerthu
 • crefftwyr – trydanwyr/plymwyr/seiri coed

Mae Eirian yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn credu’n gryf mewn rhoi gwasanaeth personol i bob un o’i gleientiaid.

Mae Eirian yn byw yn Llangain gyda’i bartner Bet.  Mae ei ddiddordebau’n cynnwys rygbi, DIY a garddio ac mae’n treulio llawer o amser ar y penwythnosau yn ei hoff dref glan-y-môr, Aberaeron.

cross

Janet Collins (FCCA)

Cyfarwyddwr

Mae Janet Collins yn gyfarwyddwr gyda LHP ac yn gweithio yn y Pencadlys yng Nghaerfyrddin.Cychwynnodd Janet ei gyrfa fel cyfrifydd ym 1984 mewn practis yn Llanymddyfri cyn symud i gwmni cyfrifyddu mwy o faint yn Abertawe er mwyn ennill mwy o brofiad. Yn ystod ei chyfnod yn Abertawe parhaodd i hyfforddi fel cyfrifydd ac yn 2008 pan ymunodd â LHP roedd wedi pasio’n gyfrifydd ardystiedig. Gyda dros 30 mlynedd o brofiad yn y proffesiwn mae ganddi wybodaeth helaeth ac amhrisiadwy mewn nifer o feysydd:

 • paratoi cyfrifon
 • archwilio
 • treth
 • cartrefi gofal
 • cwmnïau ymgynghori
 • mân-werthu
 • adeiladu
 • cludiant
 • ymgynghorydd busnesau bach
 • entrepreneuriaeth i ferched
 • gwasanaethau cyfarwyddo allanol
 • profiant

Mae Janet yn gwneud llawer o waith gyda chartrefi gofal, cwmnïau ymgynghori, mân-werthwyr  a’r diwydiant adeiladu. Mae’n weithgar gydag amryw o ddigwyddiadau rhwydweithio i ferched yng Ngorllewin Cymru, gan wneud enw iddi ei hun yn y maes hwn.

Mae Janet yn arbenigo mewn datgyfrinio cyfrifyddu cwmwl. Gall weithredu fel eich cyfarwyddwr ariannol, neu gadw eich llyfrau neu ddarparu cyngor ar gyfer busnesau bach sydd am gymryd rheolaeth dros eu cyllid.

Mae Janet yn hoffi gwybod popeth am ei chleientiaid! Sut y maent yn gweithredu, sut y cychwynnont a beth yw eu nodau a’i hamcanion. Ac mae’n hapus iddynt hwy wybod popeth amdani hi hefyd.  Mae Janet yn credu os ydych yn ‘deall eich gilydd’, bydd y cleientiaid yn cael y cyngor gorau a byddant hefyd yn hyderus bod pob agwedd ariannol o’u busnes mewn dwylo diogel, ac nid y cyfrifon a’r ffurflenni treth yn unig.

Mae’n mwynhau cael cyswllt cyson â’r cleientiaid i sicrhau ‘cyffyrddiad personol’ bob adeg. Mae Janet yn siarad Cymraeg yn rhugl, sy’n ddefnyddiol iawn gan bod nifer o’i chlieintiaid yn siarad Cymraeg hefyd.

Mae Janet yn briod ac mae ganddi ddwy ferch. Yn ei hamser sbâr mae’n mwynhau rasys moduro, darllen, mynd allan am fwyd a threulio amser gyda’r teulu a’r cŵn. Mae hi hefyd yn gynghorydd ar Gyngor Cymuned Llandybie a bu’n gadeirydd y cyngor hwnnw yn 2017-18.

cross

Dafydd Rees (FCCA)

Cyfarwyddwr

Mae Dafydd Rees yn gyfarwyddwr gyda LHP ac yn gweithio yn y Pencadlys yng Nghaerfyrddin. Mae Dafydd yn gyfrifydd cymwysedig ac yn gymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA). Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad yn y sector cyfrifyddu ac archwilio.

Yn ystod ei yrfa mae wedi ennill profiad ac arbenigedd gwerthfawr wrth weithio gydag ystod eang o gleientiaid, o unig fasnachwyr a busnesau teuluol i gwmnïau ac elusennau mawrion.

Mae gan Dafydd wybodaeth eang mewn:

 • archwilio corfforaethol
 • treth uwch
 • cyfrifyddu cwmwl
 • sector twristiaeth
 • sector mân-werthu
 • logisteg
 • cynhyrchu bwyd
 • adeiladu – isgontractwyr CIS

Mae Dafydd yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn ei amser sbâr mae’n mwynhau dilyn y Scarlets a thîm Undeb Rygbi Cymru a threulio amser gyda’i deulu.

Cyfarwyddwyr Cyswllt / Rheolwyr

Cliciwch i ddarllen…

cross

Rhys Jones (FCCA)

Cyfarwyddwr Cyswllt – Practis Llambed

Mae Rhys Jones yn Gyfarwyddwr Cyswllt gyda LHP ac yn Rheolwr Practis yn LHP Llambed. Aeth Rhys i Brifysgol Caerdydd lle’r enillodd radd mewn Cyfrifyddiaeth yn 2003 a Gradd Meistr mewn Cyllid yn 2004. Yna ymunodd â chwmni Cyfrifyddu rhanbarthol yng Nghaerdydd lle’r enillodd gymhwyster fel Cyfrifydd Ardystiedig Siartredig.

Ar ôl ymgymhwyso, cafodd brofiad pellach gyda chwmni cenedlaethol yn ei swyddfeydd yn Ne Cymru. Tra yno, cyflawnodd amryw o orchwylion ar gyfer busnesau a reolir gan y perchennog yn ogystal â sefydliadau nid-er-elw, gan ganolbwyntio’n bennaf ar archwilio.
Mae Rhys yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn 2013 penderfynodd ddychwelyd at ei wreiddiau yng ngorllewin Cymru ac ymuno â LHP.

Mae Rhys yn mwynhau pob math o chwaraeon gan gynnwys rhedeg a sboncen ac mae’n gefnogwr brwd o dîm y Scarlets a thîm rygbi Cymru.

cross

Lisa Oliver (FCCA)

Cyfarwyddwr Cyswllt – Practis Hwlffordd

Mae Lisa Oliver yn gyfarwyddwr cyswllt gyda LHP ac yn rheolwr practis yn LHP Hwlffordd. A hithau’n arbenigo ym maes amaeth, mae Lisa’n gyfrifol am bortffolio eang o gleientiaid amaethyddol ac yn cynnig cymorth cyfrifyddu, TAW, a threth i ffermwyr, tirfeddianwyr a busnesau sy’n gysylltiedig ag amaeth. Mae Lisa hefyd yn cynorthwyo gyda chyfrifon rheoli, cyllidebau a rhagolygon llif arian cleientiaid.

Graddiodd Lisa o Goleg Prifysgol Harper Adams cyn cychwyn ar yrfa mewn cyfrifyddiaeth yn adran Ffermydd ac Ystadau cwmni cyfrifyddu yn Swydd Caerloyw, lle y treuliodd 13 o flynyddoedd cyn symud i Sir Benfro yn 2020.

Mae Lisa hefyd yn Llywodraethwr Prifysgol Hartpury ac yn Gadeirydd y pwyllgor archwilio.

cross

Amanda Cunningham (ACCA, FMAAT)

Tenby Practice Manager

Mae Amanda yn gyfrifydd cymwysedig ac yn rheolwr practis yn LHP Dinbych-y-pysgod. Amanda Cunningham (ACCA, FMAAT), yw rheolwr swyddfa LHP yn Ninbych-y-pysgod. Mae ei rôl yn cynnwys rheoli swyddfa brysur lle mae wyth o staff yn gweithio

Mae wedi treulio ei holl yrfa yn Sir Benfro, sy’n golygu bod ganddi wybodaeth leol eang a phrofiad mewn sectorau megis twristiaeth (gwestai, tafarndai a bwytai), adeiladwaith a pheirianneg, ac mae’n gofalu am gyfrifon rhai cwmnïau adeiladu mawr iawn.

Un o’i meysydd arbenigol yw’r diwydiant is-osod carafanau sefydlog a chabanau gwyliau ynghyd â’u goblygiadau treth. Mae LHP yn un o brif ddarparwyr y gwasanaeth hwn ac rydym yn cynrychioli cannoedd o berchnogion carfanau ar draws Cymru a’r DU.

 • 1993 – dechreuodd weithio’n annibynnol i nifer o fusnesau lleol
 • 2006 – dychwelodd i Bartneriaeth Alexander – astudiodd am gymhwyster AAT ac mae bellach yn Aelod Cymrawd AAT (FMAAT)
 • Yna astudiodd ar gyfer ACCA, gan ymgymhwyso’n gyfrifydd llawn yn 2017
 • Pan ddaeth Partneriaeth Alexander yn rhan o LHP trosglwyddodd i’r cwmni newydd ac mae wrth ei bodd yn gweithio i dîm deinamig LHP

Pan nad yw’n rhedeg ein swyddfa brysur yn Ninbych-y-pysgod, mae Amanda’n hoffi treulio amser gyda’i theulu – sef ei gŵr, ei phlant sydd wedi tyfu i fyny, a’r gath!

cross

Sajid Chowdhury

Rheolwr Gweithrediadau – Cross Hands

Yn dod yn fuan…

Caerfyrddin

Cliciwch i weld teitlau swyddi…

cross

Cerith Williams (ACCA)

Rheolwr Cleientiaid

cross

Samantha Hart (ACCA)

Rheolwr Digidol

cross

Mathew Price (ACCA)

Rheolwr Cleientiaid

cross

Elin Childs (ACA)

Rheolwr Cleientiaid

cross

Shona Humphreys (CTA)

Ymgynghorydd Treth Siartredig

cross

Katie Evans (ATT)

Rheolwr Treth

cross

Ken Rowlands

Cyfrifydd TAW

cross

Barry Thomas

Cyfrifydd Amaeth

cross

Sioned Davies (ACCA)

Cyfrifydd

cross

Kay Augustus (ACIPP)

Rheolwr Cyflogres

Llambed

Cliciwch i weld teitlau swyddi…

cross

Rhys Jones (FCCA)

Cyfarwyddwr Cyswllt & Rheolwr Practis

cross

Megan Jones

Cyfrifydd

cross

Geraint Jones

Cyfrifydd

cross

Tracy Jones

Cyfrifydd

Hwlffordd

Cliciwch i weld teitlau swyddi…

cross

Lisa Oliver (FCCA)

Cyfarwyddwr Cyswllt & Rheolwr Practis

cross

Lisa Davies

Cyfrifydd

cross

Tracey Busch

Cyfrifydd

Dinbych-y-pysgod

Cliciwch i weld teitlau swyddi…

cross

Amanda Cunningham (ACCA, FMAAT)

Rheolwr Practis

cross

Michelle Reynolds

Rheolwr Gweithrediadau

cross

Peter Griffiths (BSc ACA)

Uwch Gyfrifydd

Cross Hands

Cliciwch i weld teitlau swyddi…

cross

Sajid Chowdhury

Rheolwr Gweithrediadau

cross

Yasha Rahbari

Uwch Gyfrifydd

cross

Tasnim Miah

Cyfrifydd Dan Hyfforddiant

Beth Am Sgwrs?

Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych! P’un ai ydych am wybod pa ganlyniadau y gallem eu sicrhau i’ch sefydliad, neu os hoffech alw heibio am baned neu dderbyn cyngor dros y ffôn, gadewch neges a bydd ein tîm yn cysylltu â chi.

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN