bars

Polisi Preifatrwydd

Ffynnu, addasu, tyfu.

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni.

Ein Datganiad Preifatrwydd

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn caniatáu i ni brosesu eich data ac rydych yn gwarantu bod yr holl wybodaeth a ddarperir gennych yn gywir.

Gwybodaeth amdanom ni

Ni yw:

LHP Cyfrifwyr Cyf,
Llys Deri, Parc Pensarn

Caerfyrddin. SA31 2NF.

Rhif Cofrestru’r Cwmni: 07791984

Mae’r wefan hon wedi cael ei dylunio ac yn cael ei lletya gan WEBAdept ar ran Cyfrifwyr LHP.

Gweler nodiadau pellach gan WebAdept am sut y defnyddir eich gwybodaeth ar y wefan hon.

Gwybodaeth Bersonol

Nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol am ddefnyddwyr ein gwefan heblaw:

Cywiro/Diweddaru Gwybodaeth Bersonol

Os yw gwybodaeth bersonol adnabyddadwy defnyddiwr yn newid (megis eich cyfeiriad ebost) gall y Defnyddiwr ddiweddaru neu ddileu’r data personol hwnnw drwy anfon ebost at info@lhp.co.uk.

Ffeiliau Cofnodi

Rydym yn defnyddio cyfeiriadau IP i ddadansoddi tueddiadau, gweinyddu’r wefan, olrhain symudiadau defnyddwyr a chasglu gwybodaeth ddemograffig fras at ddibenion data cydgasgledig.

Google Analytics

Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi gwe a ddarperir gan Google, Inc (“Google”).   Mae Google Analytics yn defnyddio “cwcis”, sef ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur i helpu’r wefan i ddadansoddi sut y mae defnyddwyr yn defnyddio’r wefan. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci ynghylch eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys cyfeiriadau IP) yn cael eu trosglwyddo i Google, a’u storio gan Google ar weinyddwyr yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn gwerthuso eich defnydd chi o’r wefan, llunio adroddiadau ar weithgaredd gwefan ar gyfer gweithredwyr y wefan a darparu gwasanaethau eraill sy’n ymwneud â gweithgaredd gwefan a defnyddio’r rhyngrwyd.

Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon lle mae’n ofynnol iddynt wneud hynny dan y gyfraith, neu lle y mae trydydd partïon felly yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google.  Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ddethol y gosodiadau perthnasol ar eich porwr, ond noder, drwy wneud hynny efallai na fyddwch yn gallu defnyddio swyddogaethau llawn y wefan hon. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cydsynio i Google brosesu data amdanoch yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod. 

Diogelwch

Mae’r wefan hon yn cymryd pob gofal i ddiogelu gwybodaeth ein defnyddwyr. Pan fydd defnyddwyr yn cyflwyno gwybodaeth sensitif drwy’r wefan, diogelir eich gwybodaeth arlein ac oddi arlein.

Pan fydd ein ffurflen gofrestru yn gofyn i ddefnyddwyr am wybodaeth, mae’r wybodaeth honno’n cael ei hamgryptio a’i diogelu gan y meddalwedd amgryptio gorau o fewn y diwydiant – SSL. Ar dudalennau diogel, megis y dudalen proffil defnyddiwr, mae’r eicon clo ym mar cyfeiriad porwyr megis Internet Explorer, Chrome a Firefox yn cloi yn hytrach na bod heb ei gloi neu ar agor, ac felly y bydd yn aros am y rhan fwyaf o’r amser y mae defnyddiwr yn pori’r we.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch diogelwch ein gwefan, gallwch anfon ebost at info@lhp.co.uk.

Hysbysu ynghylch Newidiadau

Os byddwn yn penderfynu newid ein polisi preifatrwydd, byddwn yn postio’r newidiadau ar y dudalen hon fel bod ein defnyddwyr bob amser yn ymwybodol o ba wybodaeth a gesglir gennym a sut yr ydym yn ei defnyddio.  Os, ar unrhyw adeg y penderfynwn ddefnyddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy mewn modd sy’n wahanol i’r hyn a nodwyd adeg ei chasglu, byddwn yn hysbysu defnyddwyr drwy ebost.  Bydd defnyddwyr yn gallu dewis p’un ai y gallwn ddefnyddio eu gwybodaeth yn y modd gwahanol hwn.  Byddwn yn defnyddio gwybodaeth yn unol â’r polisi preifatrwydd oedd yn weithredol adeg ei chasglu.

Lle y darperir dolenni i wefannau eraill, dylid nodi nad ydynt yn cael eu rheoli, ac na ellir eu rheoli, gan ein Datganiad Preifatrwydd ni.  Ni allwn warantu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymweld â gwefannau eraill drwy unrhyw dolenni a ddarperir ar y wefan hon.

Hysbysiadau ac Ymwadiadau  

Mae’r ymwadiadau hyn hefyd yn estyn yr hawliau uchod i ddarparwr ein gwefan. Gweler ein tudalen Telerau ac Amodau.

Cwcis

Ffeil destun bach yw cwci a ysgrifennir i’ch gyriant caled sy’n cynnwys gwybodaeth amdanoch chi. Nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol am ddefnyddwyr.

Mae darparwr y wefan (WEBAdept) yn defnyddio cwcis i bersonoli eich profiad o’r wefan.  Mae’r mwyafrif o borwyr gwe yn caniatáu i chi reoli sut y derbynnir cwcis drwy addasu gosodiadau eich porwr gwe. Os gosodwch eich porwr i wrthod y cwci, byddwch yn dal i allu defnyddio’r Wefan.

Gall gwasanaethau a ddarperir drwy’r wefan, megis fideo neu gynnwys wedi’i fewnosod gan  ddarparwr allanol, hefyd osod cwcis ar eich peiriant (cyfrifiadur). Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon bernir eich bod yn derbyn y ein telerau ac amodau ac yn cydsynio i’r wefan osod cwcis ar eich peiriant (cyfrifiadur) fel y nodir ar y dudalen gwybodaeth Cwcis.

Beth Am Sgwrs?

Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych! P’un ai ydych am wybod pa ganlyniadau y gallem eu sicrhau i’ch sefydliad, neu os hoffech alw heibio am baned neu dderbyn cyngor dros y ffôn, gadewch neges a bydd ein tîm yn cysylltu â chi.

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN