bars

GWASANAETHAU

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwybodaeth leol wych wrth ddelio â busnesau sydd o dan y trothwy TAW a mentrau gwerth sawl miliwn.

Nid yn unig y mae LHP yn cynnig ystod llawn o gefnogaeth cyfrifyddu craidd, maent hefyd yn gymwys i ddarparu gwasanaethau arbenigol a chyngor strategol.

Ein Gwasanaethau

Rydym yn edrych ar bob busnes ar wahân, boed yn gwmni newydd sbon neu’n gwmni corfforaethol mawr, ac yn gweithio gyda nhw gan deilwra pob pecyn at eu hanghenion unigryw. Gallai hyn fod yn gynlluniau treth a chyngor busnes, a bennwyd yn dilyn ystyriaeth ofalus; cymorth gyda chyflogres a ffurflenni treth; neu eich symud i blatfform digidol.

Neu efallai eich bod yn chwilio am gwmni allanol i gyflawni eich swyddogaeth ariannol. Ac os nad yw’r hyn rydych ei angen wedi’i restru yma, cysylltwch â ni, gan na allwn restru pob dim y medrwn ei wneud i helpu!

  • O anghenion cyfrifyddu megis llif arian, cynlluniau busnes a hawlio grantiau i ffurlfenni treth a TAW, ymddiriedolaethau ac ystadau, profiant ac ymchwiliadau treth. Mae ein gwasanaethau eraill yn cynnwys archwilio corfforaethol, cyngor ar enillion cyfalaf a chynllunio ar gyfer treth etifeddiant.
  • Yn ogystal, rydym yn cynnig gwasanaethau ysgrifenyddol (llunio cwmnïau, llyfrau statudol, cyfraith cwmnïau) ac yn darparu cyngor ehangach e.e. gwasanaeth ymgynghori i ffermydd, twristiaeth, AD a materion cyfreithiol. Gallwn wneud eich cyflogres gan gynnwys ffurflenni Cynllun y Diwydiant Adeiladu  (CIS), gwybodaeth amser real a chofrestru awtomatig ar gyfer pensiynau gweithle.
  • Yn ogystal â threth, archwiliadau a chefnogaeth busnes, rydym yn cynorthwyo cleientiaid â chyfrifyddu cwmwl, gan gynnwys cadw cyfrifon ar Xero, Sage a QuickBooks, ac yn darparu hyfforddiant meddalwedd. Yn unol â deddfwriaeth ‘gwneud treth yn ddigidol’ mae’n ofynnol i fusnesau fod yn fwy digidol a symud i gyfrifyddu Cwmwl. Mae Cwmwl yn cynnig nifer o fanteision gan gynnwys awtomatiaeth, cipolygon amser real a mynediad unrhyw bryd, unrhyw le.

Gyda 70 o staff, mae gennym yr arbenigedd i ddelio gyda’r materion mwyaf cymhleth ond rydym hefyd yn ddigon bach i ddarparu’r gwasanaeth personol y mae ein cleientiaid yn ei hoffi.

Pam LHP?

Yn eithaf aml, fe fydd gwybodaeth ariannol cleientiaid newydd yn anghywir neu heb ei baratoi mewn modd amserol. Rydym yn cefnogi cleientiaid newydd gan ddefnyddio ein gwybodaeth  am gyfrifyddu Cwmwl gan gynnwys Xero, QuickBooks, Sage, Timau MS a Zoom. Rydym felly, nid yn unig yn paratoi cyfrifon ond hefyd yn gweithio’n galed i’ch helpu chi i gofleidio eich dyfodol.

A yw eich cyfrifydd yn gwybod beth yw eich cynlluniau ymddeol a’ch nod o ran gwyliau, oriau gwaith ac elw? Mae ein profiad ni o’r byd rhithwir yn cynnwys casgliad o apiau i helpu i symleiddio eich busnes. Fel y cwmni cyntaf yng Ngorllewin Cymru i gofleidio technoleg Cwmwl, ein cenhadaeth ni yw eich helpu chi. Rydym am eich gweld chi’n ffynnu, addasu a thyfu.

Ein gwaith ni yw rhyddhau amser i chi gael canolbwyntio ar dyfu eich busnes a dileu’r trafferthion sy’n gysylltiedig â threfnu eich cyllid.

Beth Am Sgwrs?

Am gymorth gydag unrhyw agwedd o gyllid eich busnes, mae croeso i chi gysylltu â thîm LHP. Mae ein hymgynghorwyr a’n harbenigwyr Cwmwl wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru, o Cross Hands ger Abertawe i Ddinbych-y-pysgod a Hwlffordd. Ac ymhellach i’r gogledd, yng Nghaerfyrddin a Llambed. Rydym yma i’ch helpu chi!

Let's Talk - LHP Accountants
Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN