bars

CYFRIFYDDU

Mae eich cyfrifon diwedd blwyddyn, a phopeth arall cysylltiedig, mewn dwylo diogel.

Beth bynnag eich anghenion, gall LHP ofalu am eich cyfrifon.

Ein gwaith ni yw gofalu bod cleientiaid bob amser yn cydymffurfio, osgoi dirwyon a chosbau, lleihau atebolrwydd treth, cynyddu incwm ac elw a sicrhau rheolaeth ariannol er mwyn cadw golwg ar gynnydd a risg.

Gallwn eich cynorthwyo gyda chyfrifon rheoli, hawliadau grant, llif arian a chynllunio busnes ynghyd â phob agwedd ar gyfrifon cwmwl – gan gynnwys help i symud i’r cwmwl os nad ydych eto yn ddigidol.

Gwasanaethau Cyfrifyddu

Cyfrifon Cwmnïau/Partneriaethau/Masnachwyr Unigol/Elusennau

Boed yn unig fasnachwr, partneriaeth neu gwmni, paratoir cyfrifon diwedd blwyddyn i’w datgelu ar ffurflenni treth personol neu i’w cyflwyno i Dŷ’r Cwmnïau. Mae’r modd y mae ein cleientiaid yn dod â’u cyfrifon atom yn gallu amrywio o lond bag o dderbyniadau i fantolen brawf wedi ei llunio’n gelfydd ar y cyfrifiadur.

Unwaith y bydd y cyfrifon drafft yn barod byddwn yn trefnu apwyntiad i gwrdd a thrafod unrhyw faterion sy’n codi ar ein hochr ni neu’ch ochr chi. Mae hyn yn golygu ein bod yn cwrdd wyneb yn wyneb o leiaf  unwaith y flwyddyn, tra bod rhai cyfrifwyr yn anfon y cyfrifon atoch heb unrhyw gyswllt pellach.

Mae cyfrifon cwmnïau cyfyngedig yn cael eu paratoi gan staff cymwys a phrofiadol sydd â gwybodaeth fanwl am y Safonau Adrodd Ariannol (FRS) diweddaraf. Rydym yn addo cwrdd â’r dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni statudol. P’un ai ydych yn bartneriaeth neu’n unig fasnachwr, gallwch ddisgwyl cyfrifon amserol wedi eu paratoi mewn modd proffesiynol. Gallwn nodi meysydd lle mae angen gwella, megis eich proffidioldeb neu eich dull o gadw’ch llyfrau.

Cyfrifon Rheoli

Mewn hinsawdd economaidd newidiol, mae’r gallu i ddeall eu sefyllfa ariannol gyfredol yn fwyfwy pwysig i’n cleientiaid.

Gall hyn fod at ddibenion y banc, i gynorthwyo â chynlluniau treth neu er mwyn gweld sut mae’r busnes yn perfformio.

Yma yn LHP mae gennym dîm sy’n arbenigo mewn cyfrifon rheoli a fydd naill ai yn dod atoch chi neu’n gweithio yn ein swyddfeydd ni i baratoi cyfrifon misol, chwarterol neu hanner blwyddyn, fel bod gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn eich busnes.

Trwy ddefnyddio technoleg cwmwl, ni allai paratoi eich gwybodaeth ariannol fod yn gyflymach nac yn haws – gofynnwch i ni ddangos i chi.

Hawlio Grantiau

Rydym yn paratoi hawliadau am grantiau ar gyfer ystod eang o ddiwydiannau.

Gwneir y rhain yn amserol i sicrhau bod y busnes yn derbyn y cyllid pan fydd fwyaf ei angen, heb oedi gormodol.

Llif Arian a Chynllunio Busnes

Gall adroddiadau llif arian ac amcanestyniadau rheolaidd ar gyfer eich busnes eich helpu i ddilyn eich sefyllfa ariannol a’ch rhybuddio am unrhyw broblemau neu faterion all godi yn y dyfodol. Mae amcanestyniadau eraill, megis mantolenni ac adroddiadau elw a cholled yn ddefnyddiol hefyd, yn enwedig wrth geisio sicrhau cyllid i’r busnes.

Mae cynllun clir yn hanfodol i lwyddiant unrhyw fusnes, ac wrth ei weithredu rhaid ei fonitro a’i fesur i sicrhau bod camau adferol yn cael eu cyflwyno a bod angen.

Nod ein gwasanaeth cynllunio busnes yw:

Cyfrifyddu Digidol

Mae gennym brofiad o symud cleientiaid i’r Cwmwl a chyfrifyddu digidol. Os ydych angen cymorth i gydymffurfio â rheolau Gwneud Treth yn Ddigidol HMRC ac osgoi’r cosbau fydd yn wynebu’r rheiny sy’n methu â chydymffurfio, beth am sgwrs?

Beth Am Sgwrs?

Am gymorth â gwasanaethau cyfrifyddu, cysylltwch yn ddi-oed â thîm LHP. Mae ein hymgynghorwyr a’n harbenigwyr Cwmwl wedi’u lleoli ar draws De Orllewin Cymru. O Cross Hands ger Abertawe draw i Ddinbych-y-pysgod a Hwlffordd, ac ymhellach i’r gogledd, yng Nghaerfyrddin a Llambed. Rydym yma i’ch helpu chi!

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN