bars

CEFNOGI BUSNES

Fel eich cynghorydd busnes dibynadwy, gallwn ddarparu’r holl gefnogaeth sydd ei angen ar eich busnes.

Rydym yn edrych ar eich busnes yn ei gyfanrwydd  er mwyn ei ddeall a chynnig cyngor ar y ffordd orau o strwythuro a rheoli cyllid eich busnes.

Cefnogi Busnes

Rydym yn cymryd yr amser i sicrhau ein bod ar flaen y gad o ran gwybodaeth fusnes leol ac rydym yn cynnig ystod eang o wasnaethau i’n cleientiaid.

O gyngor ar drethi, enillion cyfalaf, profiant , grantiau a seminarau cychwyn busnes, i hyfforddiant meddalwedd cwmwl. Fe welwch isod ein bod yn cynnig yr un gwasanaethau cefnogi busnes â llawer o gyfrifwyr eraill, ond darllenwch ymlaen i weld pam rydym ni yn fwy na chyfrifwyr yn unig.

Rydyn ni’n gwneud:

Cadw Llyfrau

Gallwn eich cynorthwyo gyda gwaith chadw llyfrau cyffredinol, mewn lleoliad o’ch dewis chi.  Effallai bod angen help arnoch i ddiweddaru eich llyfrau, neu i gwblhau gwybodaeth ar eich system gadw llyfrau er mwyn creu eich gwybodaeth rheoli eich hun.  Os nad ydych yn cyflogi  llyfrifwr, gallwn gyflawni’r rôl hon. Gall ein defnyddio ni i gadw eich llyfrau leihau’r ffi am wneud y cyfrifon blynyddol, gan y bydd peth o’r gwaith eisoes wedi cael ei wneud gan ein staff profiadol.

Hyfforddiant Meddalwedd

Rydym yn arbenigo mewn nifer o raglenni meddalwedd. O MS Excel i becynnau cyfrifyddu uwch megis Xero, Sage neu QuickBooks.  Gallwn gynnig cyngor ynghylch prynu’r ‘pecyn gorau i’ch busnes chi’  a darparu unrhyw hyfforddiant meddalwedd sydd ei angen arnoch i reoli eich busnes trwy gyfrwng electronig.

Cyfrifon Rheoli

Yn ystod cyfnod o dwf neu ddirywiad mae’n bwysig bod gan berchnogion-reolwyr y wybodaeth ddiweddaraf ar flaen eu bysedd i sicrhau bod y penderfyniadau cywir yn cael eu gwneud.   Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfrifon rheoli sy’n cynnwys paratoi cyfrifon misol, chwarterol neu hanner-blwyddyn.  Yn fwy na hynny, rydym hefyd yn cynnig cymorth a chyngor fydd yn llywio’r cam nesaf yn hanes eich busnes.

Gwasanaeth Ysgrifenyddol

Y peth diwethaf sydd ei angen arnoch fel perchennog busnes prysur yw gorfod gwastraffu amser ac adnoddau gwerthfawr yn gofalu eich bod yn cydymffurfio â’r Ddeddf Cwmnïau. Yn ogystal â hynny, mae deddfwriaeth cwmnïau yn newid yn gyson, a rhaid gofalu eich bod yn hollol ymwybodol o sut y gall unrhyw newidiadau effeithio arnoch chi a’ch cyd gyfarwyddwyr. Gallwn gynnig tawelwch meddwl llwyr i chi yn y maes hwn drwy gyflawni dyletswyddau ysgrifenyddol y cwmni ar eich rhan.

Mae ein gwasanaethau ysgrifenyddol yn cynnwys:

Mae gan ein cysylltai gyfoeth o brofiad ac atebion busnes gwirioneddol ar gyfer nifer o faterion busnes gan gynnwys:

Beth Am Sgwrs?

Am gymorth a gwasanaethau cefnogi busnes, cysylltwch yn ddi-oed â’n tîm. Mae ein hymgynghorwyr a’n harbenigwyr Cwmwl wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru. O Cross Hands ger Abertawe, draw i Ddinbych-y-pysgod a Hwlffordd, ac ymhellach i’r gogledd, yng Nghaerfyrddin a Llambed. Rydym yma i’ch helpu chi!

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN