bars

Gwasanaethau Cyllid Allanol

Hoffech chi gael eich tîm cyllid ar-lein eich hun am ffi fisol sefydlog ac isel?

  • swyddogaeth cyllid ar gontract allanol
  • cyflogres ar gontract allanol
  • cyfarwyddwr cyllid ar gontract allanol
  • gwasanaeth cadw llyfrau rhithwir

Gwasanaethau Cyllid Allanol

Eich helpu i redeg yn gyflymach ac yn glyfrach.

A fyddai’n rhatach i chi redeg tîm cyllid rhithwir nag un mewnol? A yw’r staff sy’n cadw eich cyfriflyfr gwerthu a phrynu yn costio gormod?

Yma yn LHP rydym yn cynnig swyddogaeth cyllid ar gontract allanol sy’n gwneud synnwyr masnachol gwych. Mae’n galluogi perchnogion cwmnïau i ganolbwyntio ar gyfeiriad strategol eu busnes, a thrwy gyfrifyddu cwmwl, gallant gael mynediad amser real mawr ei angen i berfformiad, llif arian a chyllid y busnes. Bydd hyn yn eich helpu i redeg yn gyflymach ac yn glyfrach.

Efallai eich bod yn ei chael hi’n anodd ar hyn o bryd i ariannu tîm cyllid, neu’n ceisio gwneud llawer o’r gwaith hwn eich hun. Drwy awtomeiddio a defnyddio pecyn cefnogaeth wedi ei deilwra gallech arbed amser ac arian – hyd at 25% mewn gwirionedd. Efallai ei bod yn ymddangos felly, ond nid yw sefydlu swyddogaeth cyllid allanol yn anodd o gwbl. Rydym yn gweithio gyda chi er mwyn deall eich busnes yn ei gyfanrwydd ac yn cymryd y gwaith caled oddi wrthych drwy gyfrwng gwasanaeth un contractwr. Byddwn hefyd yn  cynnig y cyngor gorau posib ar gyfer eich busnes ar hyd y ffordd.

Nid oes gan lawer o fusnesau bach a chanolig yr arian i gyflogi cynorthwyydd cyllid llawn amser, neu nid oes angen eu gwasanaethau’n llawn pob mis. Drwy hurio tîm cyllid rhithwir, gallwch benderfynu pryd rydych ein hangen a gallwch ddweud wrthym yn union beth sydd angen ei wneud, a hynny am ffracsiwn o’r gost.

Byddwch yn cael

Buddion

Pam na siaradwch chi â’n tîm o arbenigwyr yn LHP i ddysgu mwy am sut i symleiddio eich systemau cyfredol a theilwra gwasanaeth allanol at eich anghenion.

Boed yn gyflogres yn unig, neu’r cyfan, gallwn ddarparu cyn lleied neu gymaint o gefnogaeth ag y mynnwch.

Gwasanaeth Cyflogres ar Gontract Allanol

A ydych wedi ystyried gwasanaeth allanol ar gyfer eich holl anghenion cyflogres, gan hwyluso a chyflymu’r ffordd yr ydych yn gweithio?

Meet The Team at LHP - photo of the four directors

Cyfarwyddwr Cyllid ar Gontract Allanol

Cyfuno sgiliau gweithredol a strategol mewn un cyfarwyddwr anweithredol, gan godi eich busnes i’r lefel nesaf.

Let's Talk - LHP Accountants

Gwasanaeth Cadw Llyfrau Rhithwir

Gall gwasanaeth cadw llyfrau rhithwir arbed hyd at 25% mewn amser a chostau. Gadewch i ni ysgwyddo’r trafferthion ariannol dyddiol er mwyn i chi allu canolbwyntio ar eich busnes.

Beth Am Sgwrs?

Am gymorth i sicrhau gwasanaethau ariannol allanol, cysylltwch yn ddi-oed â thîm LHP. Mae ein harbenigwyr a’n hymgynghorwyr Cwmwl wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru – o Cross Hands ger Abertawe draw i Ddinbych-y-pysgod a Hwlffordd, ac ymhellach i’r gogledd, yng Nghaerfyrddin a Llambed. 

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN