bars

CYNGOR TRETH

Mwy na chyfrifon diwedd blwyddyn yn unig – cyngor treth siartredig gan arbenigwyr diwydiant.

Pedwar rheswm ymarferol i’n defnyddio ni:

  • cyngor cywir a chymwys
  • tawelwch meddwl eich bod yn talu’r trethi cywir
  • dadansoddi ‘tu allan i’r blwch’ er mwyn sicrhau’r buddion treth gorau posib
  • mynediad at restrau cysylltai busnesau

Cyngor Treth Siartredig

Cyngor Treth Enillion Cyfalaf

Gall ein harbenigwyr treth eich helpu gyda chynlluniau treth enillion cyfalaf, gan sicrhau’r effeithlonrwydd treth gorau posib wrth i chi waredu neu drosglwyddo ased.

Drwy gynllunio gofalus a chynnar mae’n bosib lleihau neu ddileu’r dreth enillion cyfalaf sy’n daladwy.  A thrwy edrych ar eich sefyllfa benodol chi, mae’n bosib y gellir lleihau eich atebolrwydd treth enillion cyfalaf neu ohirio’r taliadau.

Gallwn sicrhau y cewch y buddion mwyaf posib o’r cynllun ‘Rhyddhad i Entrepreneuriaid’ drwy eich helpu naill ai i sefydlu strwythurau busnes treth-effeithiol neu i ailstrwythuro cyn gwaredu’r busnes.

Gallwn gynnig cyngor ar hawlio unrhyw ryddhad neu esemptiadau eraill sydd ar gael i chi megis:

Gallwn eich cynghori p’un ai yw’n werth ystyried trosglwyddo perchnogaeth ased. Er enghraifft os oes gan eich priod esemptiadau treth blynyddol nas defnyddiwyd neu golledion cyfalaf. Mae gennym yr arbenigedd i’ch cynghori ynghylch sut y gall amseriad gwerthiant effeithio ar y dyddiad talu, a ph’un ai y gellir gwaredu ased dros fwy nag un flwyddyn dreth i sicrhau’r rhyddhad a’r esemptiadau treth mwyaf posib.

Cynlluniau treth uwch

Rydym yn cynnig gwasanaeth cynlluniau treth uwch ar gyfer cleientiaid a chwmnïau â gwerth net uchel. Gallwn hefyd, drwy gwmnïau cysylltiol, gynnig cyngor ar ystod o strategaethau lliniaru treth ar gyfer y mwyafrif o fathau o drethi.

Cynlluniau a chyngor treth etifeddiant

Rydym yn aml yn cydgysylltu â chyfreithwyr ynghylch rhoi’r cyngor gorau ar dreth etifeddiant yn dilyn adolygiad trylwyr o’ch amgylchiadau. Gall hyn gynnwys trosglwyddo asedau, cynllunio ewyllys a threfnu yswiriant. Gallwn hefyd gynnig cyngor ar weithredoedd amrywio yn dilyn marwolaeth.

Ymchwiliadau treth

Os byddwch yn destun ymchwiliad treth gall ein harbenigwyr eich cynorthwyo i sicrhau’r canlyniad gorau posib a lleihau unrhyw effaith andwyol ar eich busnes a’ch bywyd personol.

Ni ddylid tanbrisio cost ymchwiliad treth o ran amser, arian, straen a’r effaith bosib ar eich iechyd. Rydym yn anelu i ddelio ag unrhyw drafferthion all godi o ddydd i ddydd gan eich gadael chi i ganolbwyntio ar redeg eich busnes a bwrw ymlaen â’ch bywyd prysur.

Boed yn ymchwiliad lleol neu’n fater i uned ymchwilio arbenigol, mae gennym gyfoeth o brofiad o ran delio ag ymchwiliadau Adran Tollau a Chyllid Ei Mawrhydi (HMRC). Gallwn sicrhau’r canlyniad gorau a gwneud yn siŵr bod y camau cywir yn cael eu cymryd i osgoi neu leihau unrhyw gosb ariannol.

Tra bod pob ymchwiliad yn wahanol, byddwn yn:

Beth Am Sgwrs?

Am gyngor ynghylch trethi, cysylltwch yn ddi-oed â thîm LHP. Mae ein harbenigwyr a’n hymgynghorwyr treth siartredig yma i’ch helpu chi!

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN