bars

TRETH

A yw eich cyfrifydd wedi siarad â chi am ‘wneud treth yn ddigidol’ eto?

Cysylltwch â’n swyddfa ni i weld sut y gallwn eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd o fewn yr amserlen a osodwyd.

Rhaid i bob unigolyn hunangyflogedig, cyfarwyddwr cwmni a threth dalwr cyfradd uwch ffeilio ffurflen dreth hunanasesu erbyn y 31ain o Ionawr pob blwyddyn.

Rhaid cyflwyno’r ffeiliau hyn yn electronig, fel arall, y dyddiad cau ar gyfer eu derbyn yw’r 31ain Hydref. Mae gennym systemau mewn lle i sicrhau y cydymffurfir â dyddiadau allweddol ac y cyflwynir y ffurflenni treth i Adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) trwy gyfrwng y rhyngrwyd.

Treth

Ffurflenni Treth Gorfforaethol

Byddwn yn gwneud ein gorau i baratoi eich ffurflen treth gorfforaethol ar yr un pryd ag y paratoir y datganiad cyfrifon blynyddol.

Bydd hyn yn golygu y gallwn ymdrin ag unrhyw faterion sy’n codi tra’u bod yn fyw yn y cof. Rydym yn paratoi’r ffurflenni hyn gan ddefnyddio ein gwybodaeth a’n profiad o eitemau a ganiateir, a gallwn gynnig cyngor pellach ynghylch hawlio gostyngiadau treth, gan gynnwys lwfansau cyfalaf.

Rhaid cyflwyno ffurflenni treth i HMRC o fewn 12 mis ar ôl diwedd eich blwyddyn ariannol. Dylid talu unrhyw dreth sy’n ddyledus ymhen 9 mis ac 1 diwrnod ar ôl eich diwedd  blwyddyn.

Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Rydym yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr ar gyfer cyfrifon ymddiriedolaethau ac ystadau, ynghyd â’r ffurflenni treth statudol. Rydym yn gwneud y gwaith hwn i gleientiaid cyfredol a chleientiaid newydd ac ar gyfer atgyfeiriadau a dderbynnir drwy gyfreithwyr lleol.

Cymorth Profiant

Rydym yn cynnig cymorth i gleientiaid cyfredol a newydd i ddelio â materion profiant ar adeg emosiynol pan fyddant wedi colli anwyliaid. Mae LHP yn gymwys i wneud gwaith Profiant sy’n golygu y gallwn gynorthwyo cleientiaid drwy’r holl broses profiant.

Credydau Treth

Gallwn eich cynorthwyo i baratoi Datganiadau Credydau Treth Blynyddol. Gallwn hefyd ddarparu union ffigyrau neu amcangyfrifon mewn modd amserol ac, os oes angen, gallwn wneud addasiadau unwaith bydd eich ffurflenni treth wedi’u cwblhau.

Ffurflenni Treth ar Werth (TAW)  

Mae gennym adran sy’n ymdrin yn benodol â materion Treth ar Werth fydd yn cwblhau eich ffurflenni TAW erbyn y dyddiadau cau statudol ac yn eich hysbysu am unrhyw daliadau neu ad-daliadau sy’n ddyledus. Daw’r gwasanaeth hwn â thawelwch meddwl i chi gan nad oes rhaid i chi boeni ynghylch llenwi’r ffurflen eich hun. Gallwn gynnig cyngor ynghylch y cynllun TAW sydd orau i’ch busnes chi, gan gynnwys y cynllun cyfradd safonol, arian parod neu gyfrifyddu blynyddol.

Ymchwiliadau Treth

Gydag arolygwyr HMRC dan bwysau i gynyddu’r refeniw trethi, disgwylir fwyfwy o ymchwiliadau treth.  Mae gan LHP yr arbenigedd i ddelio ag unrhyw ymchwiliadau felly ac i drafod setliadau.  Fodd bynnag, deallir bod nifer o ymchwiliadau’n cael eu cynnal ar hap, felly rydym yn cynnig cynllun yswiriant fydd yn talu ein ffioedd ni os bydd rhaid i ni ddelio ag ymchwiliad.  Mae hyn yn diogelu ein cleientiaid rhag y pwysau ariannol sy’n gysylltiedig ag ymchwiliad neu anghydfod treth.

Mae nifer o’n cleientiaid wedi cymryd mantais o’r gwasanaeth hwn ac rydym o’r farn bod lefel y diogelwch a’r manteision a gynigir yn ymarferol iawn yn yr hinsawdd economaidd gynyddol anodd sydd ohoni. 


Gwneud Treth yn Ddigidol

Mae Cyfrifyddu Cwmwl yn rhan fawr o’r hyn a wnawn, yn benodol, symud busnesau i’r cwmwl. Mae menter newydd gan lywodraeth y DU sef ‘Gwneud Treth yn Ddigidol’ ar y gweill – moderneiddio cyfrifon i gael rheolaeth ariannol amser real yn y cwmwl, a fydd yn y pen draw yn disodli treth incwm. Yr her sy’n ein hwynebu yw sicrhau bod cleientiaid yn cydymffurfio â’r gofynion cyn i’r cosbau ddod i rym. Mae hyn effeithio ar y mwyafrif o bobl sy’n masnachu, gan gynnwys unig fasnachwyr erbyn 2023, a’r rheiny sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TAW erbyn Ebrill 2022. Mae’r rheiny sydd dros y trothwy TAW (£85k y flwyddyn) eisoes wedi gorfod symud i gyfrifyddu cwmwl.

Mae’r fenter hon yn cynrychioli ymgyrch fawr i LHP. Rydym wedi ymbaratoi ar ei gyfer ac rydym yn bartneriaid platinwm Xero sy’n cynnig pecynnau, hyfforddiant a chefnogaeth. Rydym hefyd yn cynnig pecynnau a hyfforddiant QuickBooks a Sage. Mae ein tîm yn hynod gydweithredol, yn dechnolegol hyfedr ac yn credu mewn buddsoddi yn ein staff a rhannu gwybodaeth ar draws y tîm. Un o’n heriau yw cyfleu buddion y Cwmwl i’n cleientiaid a’r gymuned fusnes ehangach dros y flwyddyn sydd i ddod.

A’r buddion hynny yw:

Lawrlwytho Taflen Ffeithiau Gwneud Treth yn Digidol neu ewch i’n tudalen Gwneud Treth yn Ddigidol.

Beth Am Sgwrs?

Am gymorth gyda’ch trethi, cysylltwch yn ddi-oed â thîm LHP. Mae ein hymgynghorwyr a’n harbenigwyr treth wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru  –  yn Cross Hands, Dinbych-y-pysgod, Hwlffordd, Caerfyrddin a Llambed. Rydym yma i’ch helpu chi!

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN