bars

Telerau ac Amodau

Ffynnu, addasu, tyfu.

Nodir ein telerau ac amodau isod.

Telerau ac Amodau

Mae’r dudalen hon (ynghyd â’r dogfennau y cyfeirir atynt arni) yn rhoi’r telerau defnyddio sy’n sail i’ch defnydd o’r wefan lhp.co.uk (“ein gwefan”). Mae’r telerau hyn yn berthnasol, p’un ai ydych yn defnyddio ein gwefan fel gwestai neu ddefnyddiwr cofrestredig. Mae defnyddio ein gwefan yn cynnwys cyrchu, pori neu gofrestru i ddefnyddio ein gwefan.

Darllenwch y telerau hyn yn ofalus cyn dechrau defnyddio ein gwefan. Argymhellir eich bod yn argraffu copi i gyfeirio ato yn y dyfodol. Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau defnyddio hyn ac yn cytuno i gydymffurfio â hwy. Os nad ydych yn cytuno â’r telerau defnyddio, rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwefan.

Telerau perthnasol eraill

Mae’r telerau defnyddio hyn yn cyfeirio at ein Datganiad Preifatrwydd, sydd hefyd yn berthnasol i’ch defnydd chi o’n gwefan. Mae hwn yn nodi’r telerau ar gyfer prosesu unrhyw ddata personol a gasglwn oddi wrthych, neu yr ydych yn ei roi i ni, yn ogystal â gwybodaeth am y cwcis ar ein gwefan. Drwy ddefnyddio’n gwefan, rydych yn cydsynio i ni brosesu eich data ac rydych yn gwarantu bod yr holl ddata a ddarperir gennych yn gywir.

Newidiadau i’r telerau hyn

Gallwn ddiwygio’r telerau defnyddio hyn ar unrhyw adeg drwy newid y dudalen hon. Cofiwch edrych ar y dudalen hon o bryd i’w gilydd er mwyn nodi unrhyw newidiadau a wnawn, gan eich bod wedi eich rhwymo iddynt.

Cyrchu ein gwefan

Efallai y byddwn yn diweddaru ein gwefan o bryd i’w gilydd, a gallwn newid y cynnwys ar unrhyw adeg.

Fodd bynnag, noder y gall unrhyw gynnwys ar y wefan hon fod wedi dyddio ar unrhyw adeg, ac nid oes unrhyw rwymedigaeth arnom i’w ddiweddaru. Nid ydym yn gwarantu bod ein gwefan, nac unrhyw gynnwys arni, yn rhydd o wallau neu hepgorion.

Newidiadau i’n gwefan

Efallai y byddwn yn diweddaru ein gwefan o bryd i’w gilydd, a gallwn newid y cynnwys ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, noder y gall unrhyw gynnwys ar y wefan hon fod wedi dyddio ar unrhyw adeg, ac nid oes unrhyw rwymedigaeth arnom i’w ddiweddaru. Nid ydym yn gwarantu bod ein gwefan, nac unrhyw gynnwys arni, yn rhydd o wallau neu hepgorion.

Hawliau eiddo deallus

Ni yw perchennog neu ddeiliad trwydded yr holl hawliau eiddo deallus ar ein gwefan, a’r holl ddeunydd a gyhoeddir arni.  Diogelir y gweithiau hynny gan gyfreithiau hawlfraint a  chytundebau eiddo deallusol ledled y byd. Cedwir pob hawl o’r fath.

Gallwch argraffu un copi, a gallwch lawrlwytho darnau o unrhyw dudalen(nau) o’n gwefan at eich defnydd personol a gallwch dynnu sylw eraill yn eich sefydliad at gynnwys sydd wedi’i bostio ar ein gwefan.

Ni ddylech newid copïau papur neu gopïau digidol o unrhyw ddeunydd yr ydych wedi ei argraffu neu ei lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, ac ni ddylech ddefnyddio unrhyw ddarluniau, ffotograffau, dilyniannau fideo neu sain nac unrhyw raffeg ar wahân oddi wrth unrhyw destun sy’n cyd-fynd â hwy.

Os byddwch yn argraffu, copïo neu lawrlwytho unrhyw ran o’n gwefan yn groes i’r telerau defnyddio hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn cael ei ddiddymu ar unwaith, a rhaid i chi, yn unol â’n dewis ni, ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau a wnaed gennych o’n deunydd.

Dibynnu ar wybodaeth

Darperir y cynnwys ar ein gwefan er gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor y dylid dibynnu arno.  Dylech geisio cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn cymryd neu atal rhag cymryd unrhyw gamau ar sail cynnwys y wefan hon.

Er ein bod yn gwneud ymdrechion i ddiweddaru’r wybodaeth ar ein gwefan, nid ydym yn gwneud unrhyw gynrychiolaethau, nac yn rhoi unrhyw sicrwydd neu warantau, boed hynny’n ddatganedig neu ymhlyg, bod cynnwys y wefan yn gywir, cyflawn a chyfoes. 

Firysau

Nid ydym yn gwarantu bod ein gwefan yn ddiogel nac yn rhydd rhag bygiau neu firysau. Chi sy’n gyfrifol am ffurfweddu eich technoleg gwybodaeth, eich rhaglenni cyfrifiadurol a’ch platfform er mwyn cyrchu ein gwefan. Dylech ddefnyddio eich meddalwedd gwarchod rhag firws eich hun.

Ni ddylech gamddefnyddio ein gwefan drwy gyflwyno firysau, ffeiliau ‘trojan’, mwydod, bomiau rhesymeg nac unrhyw ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n dechnolegol niweidiol. Ni ddylech geisio cael mynediad anawdurdodedig i’n gwefan, y gweinydd sy’n storio ein gwefan nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sydd wedi eu cysylltu â’n gwefan.  Ni ddylech ymosod ar ein gwefan drwy ymosodiad atal gwasanaeth neu ymosodiad atal gwasanaeth gwasgaredig.  Trwy dorri’r ddarpariaeth hon, byddech yn cyflawni trosedd dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990.

Byddwn yn rhoi gwybod i’r awdurdod gorfodi perthnasol am unrhyw dorcyfraith o’r fath, a byddwn yn cydweithredu â’r awdurdod hwnnw drwy roi eich manylion iddynt. Yn achos y fath dor-cyfraith, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn dod i ben yn ddi-oed.

Creu dolen i’n gwefan

Gallwch greu dolen i’n gwefan, ar yr amod eich bod yn gwneud hynny mewn ffordd deg a chyfreithlon heb niweidio ein henw da na chymryd mantais ohono.

Ni ddylech greu dolen mewn modd sy’n awgrymu unrhyw fath o gysylltiad, cymeradwyaeth neu gefnogaeth ar ein rhan ni lle nad yw’r rheiny’n bodoli.

Ni ddylid fframio ein gwefan ar unrhyw wefan arall.

Cadwn yr hawl i dynnu caniatâd i osod dolenni yn ôl yn ddirybudd.

Rhaid i’r wefan yr ydych yn creu dolen iddi gydymffurfio ymhob ffordd â’r safonau cynnwys a nodir uchod.

Cyfyngiad ar ein hatebolrwydd

Nid oes unrhyw beth yn y telerau defnyddio hyn yn eithrio nac yn cyfyngu ein hatebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy’n deillio o esgeulustra, neu dwyll neu gamliwio twyllodrus gennym, nac unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei eithrio na’i gyfyngu dan gyfraith Cymru a Lloegr.

I’r graddau a ganiateir dan y gyfraith, rydym yn eithrio pob amod, gwarant, cynrychiolaeth neu delerau eraill all fod yn berthnasol i’n gwefan neu unrhyw gynnwys arni, boed yn ddatganedig neu ymhlyg.

Ni fyddwn yn atebol i unrhyw ddefnyddiwr am unrhyw golled neu niwed, boed hynny mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustra), torri dyletswydd statudol neu fel arall, hyd yn oed os yw’n rhagweladwy, sy’n deillio o dan, neu mewn cysylltiad, â:

Noder yn benodol, na fyddwn yn atebol am:

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan firws, ymosodiad atal gwasanaeth gwasgaredig, nac unrhyw ddeunydd technolegol niweidiol arall all heintio eich offer cyfrifiadurol, rhaglenni cyfrifiadurol, data neu ddeunydd perchnogol arall oherwydd eich defnydd chi o’n gwefan neu oherwydd eich bod wedi lawrlwytho unrhyw gynnwys arni, neu ar unrhyw wefan â dolen iddi.

Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys gwefannau a gysylltir â hwy o’n gwefan ni.  Ni ddylid dehongli dolenni felly fel ardystiad gennym ni o’r gwefannau hynny. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod all ddeillio o’ch defnydd ohonynt.

Y gyfraith berthnasol

Mae’r telerau defnyddio hyn, eu pwnc a’u ffurf yn cael eu rheoli gan gyfraith Cymru a Lloegr. Rydych chi a ni yn cytuno y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth gyfyngol mewn perthynas ag unrhyw hawliad neu anghydfod.

I gysylltu â ni, ebostiwch info@lhp.co.uk.

Beth Am Sgwrs?

Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych! P’un ai ydych am wybod pa ganlyniadau y gallem eu sicrhau i’ch sefydliad, neu os hoffech alw heibio am baned neu dderbyn cyngor dros y ffôn, gadewch neges a bydd ein tîm yn cysylltu â chi.

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN